http://bip.gov.pl
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miliczmilicz_herb1.gif
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
NABÓR DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILICZU
 

BURMISTRZ GMINY MILICZ
OGŁASZA NABÓR
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILICZU
 

Nazwa i adres instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Miliczu
ul. Piłsudskiego 14
56- 300 Milicz

Wymagania do zajmowania stanowiska:
I.  Niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa.

3)      staż pracy 5 lat,

4)      co najmniej 2 letnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury lub na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną;

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)      niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      nieposzlakowana opinia;

8)      dyspozycyjność;

9)      znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);

10)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

II.  Dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, kodeks pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

2)      kreatywność, komunikatywność;

3)      umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;

4)      wysoka kultura osobista;

5)      umiejętność sprawnej organizacji pracy;

6)      znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym.

III. Zakres wykonywanych zadań będzie polegał w szczególności na:

1)      kierowanie bieżącą działalnością biblioteki;

2)      reprezentowanie biblioteki na zewnątrz;

3)      zarządzanie majątkiem biblioteki;

4)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5)      ustanawianie i odwoływanie pełnomocnika;

6)      wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

7)      ustalanie regulaminu organizacyjnego biblioteki;

8)      ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego biblioteki;

9)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności biblioteki.

 

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie;

4)    koncepcja programowa dotycząca prowadzenia Biblioteki Publicznej w Miliczu;

5)    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z     
 oryginałem);

6)     kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

7)     kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

8)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne     
 przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub ­umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  
 praw publicznych;

10)     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie   
   wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które      
   wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione
   podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
   wynikającymi z ustawy;

11)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
  niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu dwóch tygodni po upływie terminu wyznaczonego dla ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje o warunkach organizacyjno- finansowych Biblioteki Publicznej
w Miliczu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miliczu pod nr tel. 71 38 40 004 wew. 331.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2012 roku w pokoju nr 15
lub Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2  56-300 Milicz, w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Miliczu„

 

Burmistrz Gminy Milicz
   (-) Paweł Wybierała

            

Milicz, dnia 5 marca  2012 roku

--

 

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY MILICZ

 O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

 DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILICZU

 

Informuję,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Marlena Grodzińska, zamieszkała w Gądkowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marlena Grodzińska  spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe  określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

                                                                                                                 Burmistrz

 

                                                                                                       (-) Paweł Wybierała

 

 

Milicz, dnia 18 kwietnia 2012r.

Ilość odwiedzin1057
Osoba wprowadzającaPaweł Majer
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 713804378
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Barańska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-03-05
Data ukazania się2012-03-05
Ostatnia zmiana2012-04-18
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, info@milicz.pl
Tel. 71-38-40-004
fax 71-38-41-119


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...