Zagospodarowanie przestrzenne 

 
 

 

Plany miejscowe wraz mapą terenu Gminy Milicz znajdują się pod adresem:

www.geomilicz.pl

 

 

TABELA 1          
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU          
GMINY MILICZ OPUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA          
WROCŁAWSKIEGO LUB DOLNOŚLĄSKIEGO          
           
Lp Uchwała Dziennik Urzędowy Numer Z dnia Pozycja
           
1 2 3 4 5 6
           
1 Nr XVII/132/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 5 27 kwietnia 1992 r. 27
  9 marca 1992 r. w sprawie planu zagospodarowania Wrocławskiego      
  przestrzennego gminy Milicz        
  stracił ważność w części z dniem 1 stycznia 2003 r.,        
  w pozostałej części z dniem 1 stycznia 2004 roku        
           
2 Nr XIX/154/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 10 31 lipca 1992 r. 75
  1 lipca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego Wrocławskiego      
  planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego        
  miasta Milicza        
  stracił ważność w części z dniem 1 stycznia 2003 r.,        
  w pozostałej części z dniem 1 stycznia 2004 roku        
           
3 Nr XXIII/147/96 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 2 8 marca 1996 r. 18
  16 stycznia 1996 r. uchwalająca miejscowy plan Wrocławskiego      
  zagospodarowania przestrzennego terenu 1 obejmując-        
  ego obszar działki o numerze ewidencyjnym 21 AM 1        
  w Sułowie        
  stracił ważność z dniem 29.08.1998 r. uchwałą Nr L/314/98        
           
4 Nr XXIII/148/96 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 2 8 marca 1996 r. 19
  16 stycznia 1996 r. uchwalajaca miejscowy plan Wrocławskiego      
  zagospodarowania przestrzennego terenu 2 obejmując-        
  ego obszar działek o numerach ewidencyjnych 206/4,        
  208/4 AM 4 w Sułowie        
  stracił ważność z dniem 29.08.1998 r. uchwałą Nr L/314/98        
           
5 Nr XXIII/149/96 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 2 8 marca 1996 r. 20
  16 stycznia 1996 r. uchwaląca miejscowy plan Wrocławskiego      
  zagospodarowania przestrzennego terenu 3 obejmując-        
  ego obszar działki o numerze ewidencyjnym 439/1        
  AM 5 w Sułowie        
  stracił ważność z dniem 29.08.1998 r. uchwałą Nr L/314/98        
           
6 Nr XXIII/150/96 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 2 8 marca 1996 r. 21
  16 stycznia 1996 r. uchwalająca miejscowy plan Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  zagospodarowania przestrzennego terenu 4 obejmując-     23 marca 1996 roku  
  ego obszar części działki o numerze ewidencyjnym        
  131 AM 4 w Miliczu        
  stracił ważność z dniem 21 .09.2008 r.zgodnie z uchwałą Nr XXV/124/08        
           
7 Nr XXXVI/227/97 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 7 23 maja 1997 r. 70
  20 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru     7 czerwca 1997 roku  
  ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Tadeusza        
  Kościuszki, 1 Maja i Armii Krajowej w Miliczu        
  stracił ważność w części z dniem 10.09.2002 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/288/02 z dn 27.06.2002 r.        
           
8 Nr XLI/258/97 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 16 31 grudnia 1997 r. 155
  28 sierpnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego działki nr     15 stycznia 1998 roku  
  186/1 w Miłochowicach, gmina Milicz        
           
           
9 Nr XLIV/279/97 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 5 15 kwietnia 1998 r. 121
  30 grudnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.     30 kwietnia 1998 roku  
  Rawickiej w Miliczu        
  stracił ważność w części z dniem 25.11.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVII/288/2017 z dnia 26.10.2017 r.        
           
10 Nr L/314/98 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 10 7 lipca 1998 r. 100
  18 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego     22 lipca 1998 roku  
  "Wierzchowice" wraz ze zmianami planów zagospoda-        
  rowania przestrzennego gminy Krośnice, gminy Milicz        
           
           
  stracił ważność w części z dniem 18.12.2003 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/87/03 z dnia 23.10.2013 r.; w części z dniem 29.10.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/195/2016 z dnia 29.09.2016 r.; w części z dniem 09.11.2016 r. zgodnie z uchwałami Nr XXX/191/2016 i Nr XXX/194/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
11 Nr L/311/98 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 12 14 sierpnia 1998 r. 118
  16 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów     29 sierpnia 1998 roku  
  zmieniony uchwałami Nr XXXI/266/02 z dnia        
  14.02.2002 r., Nr XII/86/03 z dnia 23.10.2003 r.,        
  Nr XLII/375/06 z dnia 21.09.2006 r., Nr XLVI/230/2013        
  z dnia 15.10.2013 r.        
  stracił ważność w części z dniem 29.10.2013 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVI/230/2013 z dnia 3.10.2013 r.; w pozostałej części z dniem 25.06.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/174/2016 z dnia 31.05.2016 r.        
           
12 Nr XLVIII/303/98 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 14 28 sierpnia 1998 r. 121
  28 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Wrocławskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego działki     12 września 1998 roku  
  nr 136/1 w Piękocinie, gmina Milicz        
  stracił ważność z dniem 29.10.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/195/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
13 Nr XIII/96/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 13 14 kwietnia 2000 r. 241
  27 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego wsi     29 kwietnia 2000 roku  
  Gruszeczka gmina Milicz        
           
  stracił ważność w części z dniem 10.09.2002 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/289/02 z dnia 27.06.2002 r.; z dniem 1.04.2004 Nr XVI/126/04 z dnia 12.02.2004 r.; z dniem 23.09.2011 zgodnie z uchwałą Nr VIII/21/11 z dnia 31.03.2011 r.; z dniem 30.12.2015 r. Nr XXI/121/2015 z dnia 03.12.2015 r.        
           
           
           
14 Nr XIX/145/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 10 16 lutego 2001 r. 97
  27 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     3 marca 2001 roku  
  w mieście Miliczu, obszar rekreacji i wypoczynku        
           
           
15 Nr XXII/177/01 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 43 4 maja 2001 r. 447
  15 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     19 maja 2001 roku  
  we wsi Godnowa        
           
           
16 Nr XXV/204/01 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 86 30 lipca 2001 r. 1122
  5 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     14 sierpnia 2001 roku  
  wsi Ruda Milicka        
           
           
17 Nr XXVII/220/01 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 156 23 listopada 2001 r. 2152
  31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     8 grudnia 2001 roku  
  w obrębie Sławoszowice i Potasznia        
           
           
18 Nr XXXI/266/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 38 12 kwietnia 2002 r. 1018
  14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów     27 kwietnia 2002 roku  
  gmina Milicz        
  stracił ważność z dniem 25 czerwca 2016 roku zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/174/2016 z dnia 31.05.2016 r.        
           
19 Nr XXXIII/287/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 180 26 sierpnia 2002 r. 2578
  27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru     10 września 2002 roku  
  Starego Miasta w Miliczu, ograniczonego ulicami:        
  Małą Obwodnicą, Cichą, Wojska Polskiego,        
  Działkową i jej projektowanym przedłużeniem        
  w kierunku północno-zachodnim        
           
           
  stracił ważność w części z dniem 31.07.2009 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXV/202/09 z dnia 28.05.2009 r.; z dniem 19.01.2012 r. Nr 52/XV/2011 z dnia 17.10.2011 r.; z dniem 25.11.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVII/287/2017 z dnia 26.10.2017 r.        
           
20 Nr XXXIII/288/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 180 26 sierpnia 2002 r. 2579
  27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru     10 września 2002 roku  
  ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego,        
  Tadeusza Kościuszki, 1 Maja i Armii Krajowej        
  w Miliczu        
           
           
21 Nr XXXIII/289/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 180 26 sierpnia 2002 r. 2580
  27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach     10 września 2002 roku  
  Miłochowice , Tworzymirki Górne i zmiany        
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        
  wsi Gruszeczka - gmina Milicz        
           
           
22 Nr XXXIV/300/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 185 2 września 2002 r. 2623
  25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego w Miliczu     17 września 2002 roku  
           
           
23 Nr XXXIV/299/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 200 20 września 2002 r. 2793
  25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     5 października 2002 roku  
  w Czatkowicach - gmina Milicz        
           
           
24 Nr XXXIV/302/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 200 20 września 2002 r. 2794
  25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     5 października 2002 roku  
  w Niesułowicach - gmina Milicz        
           
           
25 Nr XXXIV/301/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 217 15 października 2002 r. 2971
  25 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru     30 października 2002 roku  
  we wsi Ostrowąsy - gmina Milicz        
25a Nr XXX/239/05 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 155 17 sierpnia 2005 roku 3014
  30 czerwca 2005 r. zmianiająca uchwałę Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania     1 września 2005 roku  
  przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrowąsy        
           
           
26 Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 61 19 maja 2003 roku 1363
  30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     3 czerwca 2003 roku  
  w Stawcu        
           
           
27 Nr V/25/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 61 19 maja 2003 roku 1364
  30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     3 czerwca 2003 roku  
  w Postolinie        
  stracił ważność z dniem 04.11.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/193/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
28 Nr V/26/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 62 20 maja 2003 roku 1387
  30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     4 czerwca 2003 roku  
  w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar        
  miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem        
28a Nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 62 20 maja 2003 roku 1388
  30 kwietnia 2003 r. zmianiająca uchwałę Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  w sprawie uchwalenia miejscowego     4 czerwca 2003 roku  
  planu zagospodarowania przestrzennego        
  w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar        
  miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem        
           
  stracił ważność w części z dniem 17.09.2006 r. zgodnie z uchwałą Nr XLI/357/06 z dnia 29.06.2006 r.; z dniem 09.11.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/192/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
           
29 Nr VIII/52/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 90 28 czerwca 2003 roku 1814
  30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     13 lipca 2003 roku  
  w Miliczu i w Kaszowie w części obejmujęcej obszar        
  wsi Kaszowo        
  stracił ważność z dniem 09.11.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/194/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
30 Nr IX/57/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 143 2 września 2003 roku 2419
  12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     17 września 2003 roku  
  dla obszaru działek numer 1 i 3 AM 17 obręb Milicz        
           
           
31 Nr XII/86/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 219 3 grudnia 2003 roku 3144
  23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     18 grudnia 2003 roku  
  wsi Sułów        
  stracił ważność z dniem 25.06.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/174/2016 z dnia 31.05.2016 r.        
           
32 Nr XII/87/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 219 3 grudnia 2003 roku 3145
  23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     18 grudnia 2003 roku  
  terenu górniczego "Wierzchowice" wraz ze zmianami        
  planów zagospodarowania przestrzennego gminy        
  Krośnice, gminy Milicz        
           
           
33 Nr XII/88/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 219 3 grudnia 2003 roku 3146
  23 października 2003 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     18 grudnia 2003 roku  
  w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz        
  stracił ważność w części z dniem 23.03.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXIV/144/10 z dnia 25.02.2016 r.        
           
34 Nr XIV/99/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 17 29 stycznia 2004 roku 339
  4 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     13 lutego 2004 roku  
  w obrębie Gądkowice        
           
           
35 Nr XVI/127/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 50 17 marca 2004 roku 947
  12 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     1 kwietnia 2004 roku  
  dla obszaru w Postolinie        
  stracił ważność z dniem 04.11.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/193/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
36 Nr XVI/126/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 50 17 marca 2004 roku 948
  12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego      
  planu zagospodarowania przestrzennego     uchwała weszła w życie:  
  wsi Gruszeczka     1 kwietnia 2004 roku  
           
           
37 Nr XVI/128/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 54 23 marca 2004 roku 1038
  12 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     7 kwietnia 2004 roku  
  terenów zarezerwowanych pod "Zbiornik Sułów"        
  wraz z miejscowościami Świetoszyn, Miłosławice        
  i Koruszka        
           
  stracił ważność w części z dniem 6.06.2010 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/246/10 z dnia 25.03.2010 r.; z dniem 09.11.2016 r. uchwałami Nr XXX/192/2016 i XXX/194/2016 z dnia 29.09.2016 r.; z dniem 25.06.2016 r. uchwałą Nr XXVIII/174/2016 z dnia 31.05.2016 r. ; z dniem 25.11.2017 r. uchwałą Nr XLVII/286/2017 z dnia 26.10.2017 r.        
           
38 Nr XIX/163/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 156 20 sierpnia 2004 roku 2752
  15 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     4 września 2004 roku  
  we wsi Nowy Zamek        
           
           
           
           
39 Nr XLI/357/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 167 16 sierpnia 2006 roku 2621
  29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     16 września 2006 roku  
  w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar        
  miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem        
           
           
           
40 Nr XLII/375/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 240 15 listopada 2006 roku 3538
  21 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     16 grudnia 2006 roku  
  wsi Sułów        
           
           
  stracił ważność z dniem 25 czerwca 2016 roku zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/174/2016 z dnia 31.05.2016 r.        
           
41 Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 223 21 sierpnia 2008 roku 2516
  10 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     21 września 2008 roku  
  terenu "A" położonego w obrębach: Sławoszowice,        
  Duchowo, Ruda Milicka, Niesułowice, Wałkowa        
  gminie Milicz        
           
           
42 Nr XXV/124/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 223 21 sierpnia 2008 roku 2517
  10 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     21 września 2008 roku  
  terenu "B" położonego w obrębach: Godnowa,        
  Wszewilki, Stawiec, Gogołowice, Świętoszyn, Milicz        
  gminie Milicz        
           
           
43 Nr XXXV/202/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 109 1 lipca 2009 roku 2244
  28 maja 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     31 lipca 2009 roku  
  obszaru Starego Miasta w Miliczu, ograniczonego        
  ulicami: "Małą Obwodnicą", Cichą, Wojska Polskiego,        
  Działkową i jej projektowanym przedłużeniem        
  w kierunku północno-zachodnim, obejmującej obszar        
  w części północno-wschodniej, w rejonie ulic        
  Krotoszyńskiej i Mostowej        
           
           
44 Nr XLV/243/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 71 16 kwietnia 2010 roku 1105
  25 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  planu zagospodarowania przestrzennego     17 maja 2010 roku  
  terenu "D" położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo        
  Miłochowice w gminie Milicz        
  WYROKIEM Z DNIA 12 LIPCA 2011 ROKU     PLAN PRZESTAŁ  
  SYGN.AKT IISA/Wr 253/11 WOJEWÓDZKI SĄD     OBOWIĄZYWAĆ  
  ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU     Z DNIEM  
  STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY     2 WRZEŚNIA 2011  
        ROKU  
           
45 Nr XLVIII/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 84 6 maja 2010 roku 1271
  25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     6 czerwca 2010 roku  
  terenów zarezerwowanych pod "Zbiornik Sułów" wraz        
  z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice        
  i Koruszka        
           
           
46 Nr VIII/21/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 177 23 sierpnia 2011 roku 3030
  31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała wejdzie w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     23 września 2011 roku  
  terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach:        
  Gruszeczka, Pracze i Postolin w gminie Milicz        
           
  stracił ważność w części z dniem 04.11.2016 r. uchwałą Nr XXX/193/2016 z dnia 29.09.2016 r.; z dniem 09.11.2016 r. uchwałą Nr XXX/192/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
47 Nr 52/XV/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa 267 19 grudnia 2011 roku 5074
  17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     19 stycznia 2012 roku  
  dla części obszaru Starego Miasta w Miliczu        
           
           
           
           
48 Nr XXV/100/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 22 listopada 2012 roku 4145
  23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     23 grudnia 2012 roku  
  terenu "C" położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice,        
  Duchowo w gminie Milicz     PLAN PRZESTAŁ  
  WYROKIEM Z DNIA 6 LISTOPADA 2013 ROKU     OBOWIĄZYWAĆ  
  SYGN.AKT IISA/Wr 619/13 WOJEWÓDZKI SĄD     Z DNIEM  
  ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU     28 GRUDNIA 2013  
  STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY     ROKU  
           
49 Nr XXV/101/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 18 grudnia 2012 roku 4963
  23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     18 stycznia 2013 roku  
  terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach:        
  Pracze, Postolin, Miłochowice w Gminie Milicz        
           
  stracił ważność w części z dniem 04.11.2016 r. uchwałą Nr XXX/193/2016 z dnia 29.09.2016 r.; z dniem 09.11.2016 r. uchwałą Nr XXX/192/2016 z dnia 29.09.2016 r.        
           
50 Nr XLVI/230/2013 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 15 października 2013 roku 5378
  3 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     29 października 2013 r.  
  wsi Sułów        
  (dla obszaru działki numer 635/88 AM 6 obręb Sułów)        
           
           
           
51 Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 17 lutego 2015 roku 606
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     4 marca 2015 roku  
  dla terenów położonych w części obrębów wsi        
  Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa        
           
           
           
52 Nr XXI/121/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 15 grudnia 2015 roku 5795
  3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     30 grudnia 2015 roku  
  wsi Gruszeczka gmina Milicz dla terenu działek o numerach        
  23/3 i 23/4 obręb Gruszeczka        
           
           
           
53 Nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 8 marca 2016 roku 1230
  25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     23 marca 2016 roku  
  w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz        
  dla terenu działki numer 291 AM 2 obręb Wszewilki        
           
  Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2016 roku Sygn. akt II SA/Wr 507/16 stwierdzono nieważność § 4 pkt 5 we fragmencie "drogi wewnętrzne", § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 ust. 2 pkt 3        
           
           
54 Nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 8 marca 2016 roku 1231
  25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     23 marca 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Słączno        
           
           
           
           
55 Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 10 czerwca 2016 roku 2832
  31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     25 czerwca 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Sułów        
           
           
           
           
56 Nr XXX/195/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 14 października 2016 roku 4657
  29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     29 października 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Piękocin        
           
           
           
           
57 Nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 20 października 2016 roku 4728
  29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     4 listopada 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Postolin        
           
           
           
           
58 Nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 25 października 2016 roku 4762
  29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     9 listopada 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Węgrzynów        
           
           
           
           
59 Nr XXX/192/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 25 października 2016 roku 4763
  29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     9 listopada 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Pracze        
           
           
           
           
60 Nr XXX/194/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 25 października 2016 roku 4764
  29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     9 listopada 2016 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Kaszowo        
           
           
           
           
61 Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 19 stycznia 2017 roku 4764
  28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     3 lutego 2017 roku  
  dla terenu "C" położonych w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz - część 1        
           
           
           
           
62 Nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 15 marca 2017 roku 1290
  23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     30 marca 2017 roku  
  dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki - część 1        
           
           
           
           
63 Nr XLVII/286/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 10 listopada 2017 roku 4643
  26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     25 listopada 2017 roku  
  dla terenu położonego
w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu
       
  - sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego NK-N-4131.83.5.2017.MC2 z dnia 8.02.2018 r. stwierdzająca podjęcie par. 4 pkt 2 lit. b we fragmencie "po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora" uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkujacym stwierdzeniem ich nieważności        
  - wyrok WSA we Wrocławiu Sygn. Akt SA/Wr 115/18 z dnia 13.06.2018 r. stwierdzający nieważność par. 8 pkt 2 lit. a we fragmencie "budowlanej" oraz par 8 pkt 2 lit. b we fragmencie "budowlanej" uchwały        
           
           
64 Nr XLVII/287/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 10 listopada 2017 roku 4644
  26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     25 listopada 2017 roku  
  dla terenu położonego
w rejonie alei Strażackiej oraz ulic Działkowej i Kuźniczej w Miliczu
       
  - sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego NK-N-4131.83.6.2017.MC2 z dnia 8.02.2018 r. stwierdzająca podjęcie par. 5 pkt 2 lit. b we fragmencie "po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora" uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkujacym stwierdzeniem ich nieważności        
  - wyrok WSA we Wrocławiu Sygn. Akt II SA/Wr 116/18 z dnia 20.06.2018 r. stwierdzający nieważności § 9 pkt 2 lit. a we fragmencie „budowlanej”, § 9 pkt 2 lit. b we fragmencie „budowlanej” oraz § 9 pkt 3 lit. b we fragmencie „budowlanej” uchwały,        
           
           
65 Nr XLVII/288/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia Województwa brak 10 listopada 2017 roku 4645
  26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Dolnośląskiego   uchwała weszła w życie:  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     25 listopada 2017 roku  
  dla terenu położonego
w rejonie ulic Rawickiej i Krotoszyńskiej w Miliczu
       
  - sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego NK-N-4131.83.7.2017.MC2 z dnia 8.02.2018 r. stwierdzająca podjęcie par. 4 ust. 2 pkt 2 lit. b we fragmencie "po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora" uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkujacym stwierdzeniem ich nieważności        
  - wyrok WSA we Wrocławiu Sygn. Akt II SA/Wr 117/18 z dnia 15.05.2018 r. stwierdzający nieważność par. 4 ust. 7 pkt 2 we fragmencie "budowlanej" oraz par 4 ust. 7 pkt 3 we fragmencie "budowlanej" uchwały        
           

 

TABELA 2    
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO    
GMINY MILICZ i ZMIANY    
     
     
Lp Uchwała Uwagi
     
1 2 3
     
1 Nr XV/101/95 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa
  20 czerwca 1995 roku w sprawie studium przestało obowiązywać z dniem 14 lipca 2015 roku
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
  przestrzennego gminy Milicz studium nie jest aktem prawa miejscowego
     
     
2 Nr X/66/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa
  10 lipca 2003 roku w sprawie studium przestało obowiązywać z dniem 14 lipca 2015 roku
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
  przestrzennego gminy Milicz obejmującego miasto  
  Milicz oraz wsie Wszewilki, Sławoszowice i Duchowo studium nie jest aktem prawa miejscowego
     
     
3 Nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa
  14 lipca 2015 roku w sprawie studium weszło w życie z dniem uchwalenia
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
  przestrzennego gminy Milicz studium nie jest aktem prawa miejscowego
     
     
4 Nr LVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa
  24 maja 2018 roku w sprawie zmiany studium weszło w życie z dniem uchwalenia
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
  przestrzennego gminy Milicz studium nie jest aktem prawa miejscowego
    http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27611.html

 

TABELA 3      
WYKAZ POKRYCIA OBOWIĄZUJĄCYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO      
OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH (MIEJSCOWOŚCI) GMINY MILICZ      
       
       
Numer Obręb Lp Stopień pokrycia
w kolejności (wg ewidencji gruntów) z TABELI 1 "WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA  
alfabetycznej Miejscowość PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARY GMINY MILICZ OPUBLIKOWANYCH  
  (lub część miejscowości) W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO  
    LUB DOLNOŚLĄSKIEGO"  
       
1 2 3 4
1 Baranowice brak brak
  Baranowice    
2 Bartniki Lp.10 w części
  Bartniki    
3 Borzynowo brak brak
  Borzynowo    
4 Brzezina Sułowska brak brak
  Brzezina Sułowska    
  Brzezina Sułowska - gajówka    
  Brzezina Sułowska - osada    
5 Czatkowice Lp.10 , Lp. 23 w części
  Czatkowice    
6 Duchowo Lp. 41, Lp.61 w całości
  Duchowo    
7 Dunkowa brak brak
  Dunkowa    
8 Gądkowice Lp. 34 w części
  Gądkowice    
  Gądkowice - leśniczówka    
9 Godnowa Lp.15, Lp.42 w części
  Godnowa    
  Gajdówka    
10 Gogołowice Lp. 42 w całości
  Gogołowice    
  Gogołowice - leśniczówka    
  Marchwice    
11 Grabownica brak brak
  Grabownica    
12 Grabówka brak brak
  Grabówka    
13 Gruszeczka Lp.13, Lp.21, Lp.36, Lp.46, Lp.52 w części
  Gruszeczka    
14 Henrykowice Lp.10 w części
  Henrykowice    
  Henrykowice - gajówka    
15 Kaszowo Lp.10, Lp.60 w części
  Kaszowo    
  Kaszowo - Kaszowo pod Miliczem    
  Koruszka    
  Tomaszków    
16 Kolęda brak brak
  Kolęda    
17 Latkowa Lp. 51 w części
  Latkowa    
  Latkowa - gajówka    
  Gołkowo    
18 Łąki Lp.62 w części
  Łąki    
19 Milicz Lp.7, Lp.9, Lp.10, Lp.14, Lp.19, Lp.20, Lp.22, Lp.28, Lp.28a, Lp.30, Lp.33, Lp.37, Lp.39, Lp.42, w części
  Milicz Lp.43, Lp. 47, Lp.61, Lp.63, Lp.64, Lp.65  
  Milicz - Karłów    
  Milicz - Kobiałka    
20 Miłochowice Lp.8, Lp.10, Lp.21, Lp.32, Lp. 49, Lp.61 w części
  Miłochowice    
  Lasowice    
  Pogórzyno    
21 Miłosławice Lp.37, Lp.45 w części
  Miłosławice    
22 Młodzianów Lp.10 w części
  Młodzianów    
23 Niesułowice Lp.24, Lp.41 w całości
  Niesułowice    
24 Nowy Zamek Lp.38 w części
  Nowy Zamek    
  Dyminy    
  Dzierzgów    
  Nowe Grodzisko    
  Smielice    
  Stawno    
  Średzina    
25 Olsza brak brak
  Olsza    
26 Ostrowąsy Lp.25, Lp.25a, LP. 51 w części
  Ostrowąsy    
27 Piękocin Lp.56 w całości
  Piękocin    
  Piękocinek    
28 Piotrkosice Lp.10 w części
  Piotrkosice    
29 Poradów Lp.10 w części
  Poradów    
30 Postolin Lp.57 w całości
  Postolin    
  Karmin    
  Karminek    
  Kozuby    
  Lasowice    
31 Potasznia Lp.10, Lp.17 w części
  Potasznia    
  Potasznia - Potasznia pod Gądkowicami    
  Bracław    
  Joachimówka    
  Kopice    
  Lelików    
32 Pracze Lp.59 w całości
  Pracze    
33 Ruda Milicka Lp.16, Lp.41 w całości
  Ruda Milicka    
  Ruda Milicka - Dębów    
34 Ruda Sułowska brak brak
  Ruda Sułowska    
35 Sławoszowice Lp.17, Lp.41 w całości
  Sławoszowice    
36 Słączno Lp.54 w całości
  Słączno    
37 Stawiec Lp.26, Lp.33, Lp.42 w całości
  Stawiec    
  Stawiec - Stawiec-Cegielnia    
38 Sulimierz brak brak
  Sulimierz    
39 Sułów Lp.50, Lp.55 w całości
  Sułów    
  Łąki - gajówka    
40 Świętoszyn Lp.37, Lp.42 w całości
  Świętoszyn    
  Świętoszyn - osada    
41 Tworzymirki brak brak
  Tworzymirki    
  Tworzymirki - gajówka    
42 Tworzymirki Górne Lp.21 w części
  Tworzymirki Górne    
  Chałupy    
43 Wałkowa Lp.10, Lp.41 w całości
  Wałkowa    
44 Węgrzynów Lp.58 w całości
  Węgrzynów    
45 Wielgie Milickie Lp.10 w części
  Wielgie Milickie    
  Górka    
46 Wilkowo brak brak
  Wilkowo    
47 Wodników Górny Lp. 51 w części
  Wodników Górny    
48 Wrocławice brak brak
  Wrocławice    
  Wrocławice - osada    
  Zamek Myśliwski    
49 Wróbliniec Lp.10 w części
  Wróbliniec    
  Górale    
  Płonka    
50 Wszewilki Lp.33, Lp.42, Lp.53 w całości
  Wszewilki    
  Kąty    
  Pomorska    
  Stawczyk    
51 Wziąchowo Wielkie brak brak
  Wziąchowo Wielkie    
52 Wziąchowo Małe brak brak
  Wziąchowo Małe    

 

TABELA 4      
WYKAZ SPORZĄDZANYCH PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA      
PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA      
PRZESTRZENNEGO GMINY      
       
Lp Uchwała Etap trybu Uwagi
       
1 2 3 4
       
1 Nr LVI/293/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010 roku Odstąpiono od umowy z dotychczasowym Obwieszczenie
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu wykonawcą i podpisano umowę z nowym o wyłożeniu
  zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wykonawcą w dniu 30.05.2018 r.  
  wsi Czatkowice   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,22627.html
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,25931.html
      Obwieszczenie
2 Nr LVI/302/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010 roku Ponowne wyłożenie do publicznego o ponownym
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu wglądu wyłożeniu
  zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27840.html
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,22610.html
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,25930.html
       
3 NR XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. Podział obszaru projektu planu na 2 części Obwieszczenie
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Uzgadnianie i opiniowanie o przystąpieniu
  zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego    
  w obrębach Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz    
       
  NR LVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 maja 2018 r.    
  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego    
  planu zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27612.html
  w obrębach Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,25650.html
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,25381.html
       
4 Nr XXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Przystąpienie Obwieszczenie
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium   o przystąpieniu
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz    
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27119.html
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,26763.html
       
5 Nr LI/312/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 lutego 2018 r. Przystąpienie Obwieszczenie
  w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu   o przystąpieniu
  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach    
  geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz,   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27537.html
  Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz   http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27359.html
       
6 Nr LI/313/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 lutego 2018 r. podjęta uchwała o przystąpieniu  
  w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu    
  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach    
  geodezyjnych Miłochowice, Milicz i Wałkowa gminie Milicz    
      http://www.bip.milicz.pl/Article/get/id,27360.html

 

TABELA 5      
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU      
GMINY MILICZ UCHWALONYCH PRZED 1 STYCZNIA 1995 ROKU - NIEOBOWIĄZUJĄCE      
       
       
Poz. Uchwała Ogłoszenie Uwagi
       
1 2 3 4
       
1 Nr 563 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej brak danych  
  we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1960 r. zatwierdzająca    
  uproszczony plan ogólny    
  miasta Milicza    
       
       
2 Nr 35/247/66 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej brak danych  
  w Miliczu z dnia 31 marca 1966 r. zatwierdzająca    
  plan ogólny zagospodarowania przestrzennego    
  wsi Sułów na tle zespołu wiejskich jednostek osadniczych    
       
       
3 Nr 99/1271/67 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa  
  we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 1967 r. zatwierdzająca Wrocławskiego Nr 4 z dnia 05.08.1971 r.,poz.29  
  ogólne plany zagospodarowania przestrzennego    
  miast Kamiennej Góry i Milicza    
       
       
4 Nr 51/600/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa  
  we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 1971 r. zatwierdzająca Wrocławskiego Nr 4 z dnia 05.08.1971 r.,poz.29  
  miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego    
  miasta Milicza    
       
       
5 Nr VII/32/75 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miliczu brak danych  
  z dnia 25 kwietnia 1975 r. w sprawie zatwierdzenia    
  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania    
  wsi Sławoszowice i Duchowo    
       
       
6 Nr XI/47/76 Rady Narodowej Miasta i Gminy Milicz brak danych  
  z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zatwierdzenia    
  częściowej aktualizacji planu ogólnego    
  zagospodarowania przestrzennego miasta Milicza    
       
       
7 Nr III/23/78 Rady Narodowej Miasta i Gminy Milicz brak danych  
  z dnia 5 maja 1978 r. w sprawie zatwierdzenia planu    
  ogólnego zagospodarowania przestrzennego    
  wsi Sułów    
       
       
8 Nr III/23a/78 Rady Narodowej Miasta i Gminy Milicz brak danych  
  z dnia 5 maja 1978 r. w sprawie zatwierdzenia planu    
  szczegółowego zagospodarowania przestrzennego    
  wsi Sułów    
       
       
9 Nr III/24/78 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miliczu    
  z dnia 5 maja 1978 r. w sprawie zatwierdzenia    
  miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania    
  przestrzennego Starego Miasta w Miliczu    
       
       
10 Nr IV/16/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miliczu   ponownie uchwalony Poz. 11
  z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie zatwierdzenia    
  planu przestrzennego zagospodarowania gminy Milicz    
       
       
11 Nr XVII/132/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa stracił ważność w części z dn 2003.01.01 r.
  9 marca 1992 r. w sprawie planu zagospodarowania Wrocławskiego Nr 5 z dnia 27.04.1992 r.,poz. 27 w pozostałej części z dniem 2004.01.01 r.
  przestrzennego gminy Milicz    
       
       
12 Nr XIX/154/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa stracił ważność w części z dn 2003.01.01 r.,
  1 lipca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego Wrocławskiego Nr 10 z dnia 31.07.1992 r.,poz. 75 w pozostałej części z dniem 2004.01.01 r.
  planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego    
  miasta Milicza    
       
 

Załączniki

LP16.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 878.6k Format: .rar Pobierz

lp4.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 612.33k Format: .rar Pobierz

lp45.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 4.62M Format: .zip Pobierz

LP22.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 6.85M Format: .rar Pobierz

lp32.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 14.83M Format: .zip Pobierz

LP8.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 33.67M Format: .rar Pobierz

LP15.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 62.64M Format: .rar Pobierz

lp31.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 6.37M Format: .zip Pobierz

LP27.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 3.16M Format: .rar Pobierz

LP34.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 3.42M Format: .rar Pobierz

lp19.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 136.92M Format: .zip Pobierz

LP12.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 208.83k Format: .rar Pobierz

LP28.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 16.53M Format: .rar Pobierz

LP18.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 664.46k Format: .rar Pobierz

LP35.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 6.78M Format: .rar Pobierz

lp2.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 2.27M Format: .zip Pobierz

lp20.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 11.24M Format: .zip Pobierz

lp1.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 18.37M Format: .rar Pobierz

lp40.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 2.76M Format: .rar Pobierz

lp6.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 1.4M Format: .rar Pobierz

LP13.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 51.07M Format: .rar Pobierz

Druk wniosku do MPZP

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

lp5.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 804.6k Format: .rar Pobierz

lp41.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 73.87M Format: .zip Pobierz

LP24.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 8.63M Format: .rar Pobierz

lp42.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 594.43M Format: .zip Pobierz

lp3.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 843.07k Format: .rar Pobierz

lp39.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 410.46k Format: .rar Pobierz

LP37.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 11.1M Format: .rar Pobierz

LP9.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 1.34M Format: .rar Pobierz

LP10.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 10.19M Format: .rar Pobierz

LP29.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 14.57M Format: .rar Pobierz

Ogłoszenie o przeprowadzeniu debaty publicznej dotyczącej oceny aktualności polityki przestrzennej gminy Milicz

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 63.99k Format: .pdf Pobierz

LP11.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 70.95M Format: .rar Pobierz

lp30.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 12.09M Format: .rar Pobierz

LP23.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 17.29M Format: .rar Pobierz

LP36.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 5.51M Format: .rar Pobierz

LP17.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 429.68k Format: .rar Pobierz

LP26.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 4.09M Format: .rar Pobierz

lp43.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 1.53M Format: .zip Pobierz

lp44.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 26.36M Format: .zip Pobierz

LP7.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 39.6M Format: .rar Pobierz

LP38.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 4.97M Format: .rar Pobierz

LP14.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 60.6M Format: .rar Pobierz

LP33.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 7.08M Format: .rar Pobierz

LP21.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 21.05M Format: .rar Pobierz

LP25.rar

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 422.44k Format: .rar Pobierz

lp46.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 2.56M Format: .zip Pobierz

lp47.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 2.07M Format: .zip Pobierz

Lp.48.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 56.93M Format: .zip Pobierz

Lp.49.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 13.5M Format: .zip Pobierz

Lp_50.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 1.02M Format: .zip Pobierz

Lp.51.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 24.77M Format: .zip Pobierz

Studium Gminy Milicz cz. 1.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 51.11M Format: .zip Pobierz

Studium Gminy Milicz cz. 2.zip

Data: 2015-08-11 11:04:52 Rozmiar: 51.63M Format: .zip Pobierz

Ocena aktualności mpzp i studium.zip

Data: 2015-12-09 08:34:37 Rozmiar: 38.26M Format: .zip Pobierz

suikzpgmina_archiwalne.zip

Data: 2015-12-09 08:34:37 Rozmiar: 26.39M Format: .zip Pobierz

Lp. 52.zip

Data: 2016-01-28 12:51:46 Rozmiar: 2.63M Format: .zip Pobierz

LP.54.7z

Data: 2016-04-13 15:27:14 Rozmiar: 4.23M Format: .7z Pobierz

Lp 58.zip

Data: 2016-11-09 14:46:45 Rozmiar: 12.03M Format: .zip Pobierz

Lp 59.zip

Data: 2016-11-09 14:46:45 Rozmiar: 26.09M Format: .zip Pobierz

Lp 60.zip

Data: 2016-11-09 14:46:45 Rozmiar: 28.86M Format: .zip Pobierz

Lp 57.zip

Data: 2016-11-09 14:46:45 Rozmiar: 38.76M Format: .zip Pobierz

Lp 56.zip

Data: 2016-11-09 14:46:45 Rozmiar: 17.07M Format: .zip Pobierz

Lp53.zip

Data: 2016-12-20 12:55:22 Rozmiar: 7.36M Format: .zip Pobierz

Lp 61.zip

Data: 2017-02-03 14:19:00 Rozmiar: 34.85M Format: .zip Pobierz

Lp 55.zip

Data: 2017-03-01 14:41:02 Rozmiar: 20.14M Format: .zip Pobierz

Lp 62.zip

Data: 2017-04-05 14:31:15 Rozmiar: 34.12M Format: .zip Pobierz

Lp 63.zip

Data: 2018-06-27 21:00:38 Rozmiar: 5.39M Format: .zip Pobierz

Lp 64.zip

Data: 2018-06-27 21:00:38 Rozmiar: 2.08M Format: .zip Pobierz

Lp 65.zip

Data: 2018-06-27 21:00:38 Rozmiar: 3.79M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 14114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Zdzisław Ciężki
Czas wytworzenia: 2010-11-24 09:07:50
Czas publikacji: 2018-10-25 14:04:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak