Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  

 
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Od 16 czerwca 2014 r. Gmina Milicz wprowadza rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Z Karty będą mogły skorzystać rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Będzie ona uprawniać do zniżek, które zaoferująprzede wszystkim różne instytucje publiczne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Do akcji włączą się także podmioty prywatne. Lista podmiotów uczestniczących w akcji będzie opublikowana i aktualizowana na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
 Karta Dużej Rodziny będzie wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej:

a) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

b) dziecku w wieku ponizej 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

c) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
d) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
e) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
f)  osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Składając wniosek, trzeba będzie okazać:

1)     dowody osobiste rodziców/małżonków,

2)     dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej – akty urodzenia dzieci,

3)     w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki,

4)     orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dziecka,

5)     w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia można starać się o wydanie duplikatu Karty.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, niebędący rodzicem, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba że uprawnienia utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód. Dziecko zachowa uprawnienia do korzystania z programu mimo zmniejszenia liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej do ukończenia wieku uprawniającego do korzystania z uprawnień.
 
Obecnie trwa proces przygotowawczy do produkcji Kart. Pierwsze Karty mogą trafić już do rodzin w połowie wakacji.

W Miliczu sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny prowadzi Oddział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Miejskim. Wnioski można pobrać i złożyć w pokoju nr 9 tut. Urzędu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 713804355 oraz na stronie www.rodzina.gov.pl gdzie jest dostępny aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Dodatkowe informacje:

img_LOGO_KDR_1.jpg

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Załączniki

Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_realizacji_rzadowego_programu_dla_rodzin_wielodzietnych.pdf

Data: 2018-07-10 13:19:21 Rozmiar: 800.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Rady_Ministrow_w_sprawie_ustanowienia_rzadowego_programu_dla_rodzin_wielodzietnych.pdf

Data: 2018-07-10 13:19:21 Rozmiar: 506.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek.pdf

Data: 2018-07-10 13:19:21 Rozmiar: 2.38M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3920
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Bielecka
Czas wytworzenia: 2014-06-13 11:28:07
Czas publikacji: 2018-07-10 13:19:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak