Informacja Burmistrza ws. Inicjatywy lokalnej 2017 

 
 

 

INICJATYWA LOKALNA

 

Burmistrz Gminy Milicz informuje,że zgodnie z Uchwałą nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 sierpnia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy Milicz. Wnioski zgodnie z uchwałą mogą być składane przez mieszkańców w liczbie do 10 osób, grupę inicjatywna liczącą powyżej 10 osób bądź też za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Milicz mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego na rok 2017 w terminie do 30 września 2016 r. w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 15,  w zakresie:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Milicz, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2. działalności charytatywnej;

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. promocji i organizacji wolontariatu;

7. edukacji oświaty i wychowania;

8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

9. ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;

10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11. rewitalizacji.

 

Informuję, że na tzw. działania miękkie wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 1 000,00 zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu – zakładka inicjatywa lokalna.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 38 04 380 i 317

 

Załączniki

Burmistrz Gminy Milicz informuje.doc

Data: 2016-09-05 14:06:59 Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 690
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wichrzycka
Czas wytworzenia: 2016-09-05 14:05:21
Czas publikacji: 2016-09-05 14:06:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak