O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz 

 

 

Milicz, dnia 29 sierpnia 2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium obejmuje:

1)         tereny działki numer 114/2, części działek 149/6, 90/3 AM 1 obręb Kaszowo,

2)         tereny działek numer 166/3, 156/1, 155/3 AM 1, 198/2 AM 2, części działek numer 159/2, 169/24, 159/1, 158, 165 AM 1 obręb Miłochowice,

3)         tereny działek numer 17/1, 21, 22/1, części działki 113/1 AM 1 obręb Borzynowo,

4)         teren działki numer 46/9, części działek numer 46/5, 47, 48/1, 49/3, 50/7, 51/1, 52/2 AM 1 obręb Wszewilki,

5)         teren działek numer 66/2, 81, 80/2, 79, 77, 65, część działek numer 322, 301 AM 1 obręb Sławoszowice,

6)         teren części działek numer 113/1, 117/10, 113/2, 115 AM 2 obręb Nowy Zamek,

7)         tereny działek numer 530/1, 367/2, 367/1, 360, 501, 338, 339, 342, 344, 345, 348, 349, 352, 353/2, 353/1, 356, 357, 363, 364, 368, 371, 372, 375, 376, 379, 380, 383, 384 AM 1 obręb Sułów,

8)         teren części działek numer 2/6, 7, 89 AM 30 obręb Milicz,

9)         teren działki numer 3 AM 13 obręb Milicz,

10)      tereny działek numer 136, 257/8, 210, 257/7, 211/1, 256/4, 256/3, części działek numer 21/1, 16, 32, 35/5, 25/2, 35/48, 28/1, 33/1, 28/3, 31, 20, 29/2, 17, 23/1, 23/2, 206, 30, 34, 35/35, 35/2, 38/7, 38/6, 205/1, 50/1, 51, 52, 54/3, 54/1, 204/1, 208 AM 1 obręb Miłosławice,

11)     tereny działek numer 38, 146, 152, 156, części działki nr 219 AM 1 obręb Postolin,

12)     terenu działek numer 10/1, 207/1, części działki numer 175/2 AM 1 obręb Grabówka, działek numer 122, 123, 124, 125, 135, 136, 137, 95, 96, 186, 116, 117, 114, 120, 121, 187, 151, 188, 152, 153, 154, 115, 111, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 119, 118, 112, 97, 98, 99, 94, 93, 92, 142, 156, 155, 91, 90, 101, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 102/1, 102/2, 103, 140, 141, 144, 145, 149, 148/1, 113 i części działek numer 146, 148/4, 150, 147 AM 3 obręb Ruda Sułowska,

13)     teren działki numer 70/1 AM 1 obręb Grabówka,

14)     teren działek numer 23/1, 23/2, części działki numer 22/2 AM 1 obręb Słączno,

15)     teren działek numer 151/2, 63/2 AM 1 obręb Młodzianów,

16)     tereny działek nr 216/4, 18/1, 17/3, 17/4, 14, 15/2, 490/3, 15/1, 16/2, 16/4, części działek numer 329, 16/3, 485, 490/4, 13/2, 13/5, 54/2 AM 1 obręb Czatkowice,

17)     tereny części działek numer 1/16, 34/5, 86 AM 1 obręb Stawiec,

18)     teren części działek numer 38, 39, 40 AM 1 obręb Gruszeczka,

19)     teren działki numer 106/2 AM 1 obręb Wielgie Milickie,

20)     tereny działek numer 178/2, 189, 179, części działek numer 185/1, 409 AM 1 obręb Piękocin,

21)     teren działki numer 129/5 AM 1 obręb Niesułowice,

22)     teren działki nr 328/5 AM 2 obręb Pracze.

Projekt zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.09.2017 r. do 04.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pok. nr 55, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, w sali nr 4.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Milicz z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Załączniki

projekt zmian-studium.zip

Data: 2017-09-13 17:09:51 Rozmiar: 37.54M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Żochowska
Czas wytworzenia: 2017-09-06 12:07:43
Czas publikacji: 2017-09-13 17:02:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak