ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Milicz
Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2
Milicz
56-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Tatarek, Krzysztof Reszelski
Tel.: +48 713840004 /+48 713841197 / +48 713804306 / +48 713804357
E-mail: t.tatarek@milicz.pl
Faks: +48 713841119
Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.milicz.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.milicz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Milicz.

Numer referencyjny: IF.271.34.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Milicz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200
90511300
90512000
90533000
90511000
90513100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Milicz.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Milicz, obejmuje zobowiązanie Wykonawców do:

1.Odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

a.odpadów komunalnych

b.odpadów komunalnych zmieszanych,

c.odpadów ulegających biodegradacji, zebranych w sposób selektywny, określony w Regulaminie

d.odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie – w każdej ilości,

e.odpadów z papieru, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

f.odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

2.Odbioru od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, odpadów komunalnych w tym:

a.odpadów komunalnych zmieszanych – w ilości wynikającej z zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości liczby pojemników, przy uwzględnieniu tygodniowych norm wytwarzania odpadów określonych w Regulaminie,

b.odpadów ulegających biodegradacji, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

c.odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

d.odpadów z papieru, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

e.odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

3.Odbioru od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (według wykazu nieruchomości – stanowiącego Załącznik nr 8 SIWZ), w tym:

a.odpadów komunalnych zmieszanych,

b.odpadów ulegających biodegradacji, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

c.odpadów ze szkła, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

d.odpadów z papieru, zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

e.odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie

4.Systematycznego, zgodnego z harmonogramem, odbioru zmieszanych odpadów komunalnych;

5.Systematycznego, zgodnego z harmonogramem, odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Zamawiający wskazuje, że zbiórka selektywna „u źródła” odbywać się będzie z podziałem na następujące frakcje:

a.papier,

b.tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

c.szkło,

d.odpady komunalne ulegające biodegradacji,

6.Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i letniskowymi z minimalną częstotliwością:

a.zmieszane odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie,

b.tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 1 raz w miesiącu,

c.szkło – 1 raz w miesiącu,

d.papier – 1 raz w miesiącu,

e.odpady ulegające biodegradacji:

i.w okresie od 1 października do 31 marca – 1 raz w miesiącu

ii.w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co 2 tygodnie.

7.Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi z minimalną częstotliwością:

a.zmieszane odpady komunalne – 1 raz w tygodniu,

b.tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 2 razy w miesiącu,

c.papier – 2 razy w miesiącu,

d.szkło – 2 razy w miesiącu,

e.odpady ulegające biodegradacji:

i.w okresie od 1 października do 31 marca – 2 razy w miesiącu

ii.w okresie od 1 kwietnia do 30 września – 1 raz w tygodniu.

8.Odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych z minimalną częstotliwością:

a.zmieszane odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie,

b.tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 1 raz w miesiącu,

c.szkło – 1 raz w miesiącu, d.papier – 1 raz w miesiącu, e.odpady ulegające biodegradacji:

i.w okresie od 1 października do 31.3.2016 r.– 1 raz w miesiącu,

ii.w okresie od 1 kwietnia do 30 września – 1 raz na dwa tygodnie,

f.przeterminowane leki (wybrane apteki oraz punkty apteczne) i zużyte baterie (wskazane miejsca zbiórki) – 1 raz (dalszą część opisu zamieszczono w SIWZ-ie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowana częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych ze wskazanych miejsc / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie usługi na terenie gminy Milicz pojazdem o normie zużycia spalin EURO 6 / Waga: 12
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a)jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Milicz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) – wpis winien obejmować odpady określone w SIWZ,

b)posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach, zgodnie z art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r. poz. 1987 ze zm.) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach,

c)jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia

11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a)posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100);

b)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (lub wykonuje):

1.usługi odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 100 000 PLN (sto tys. złotych 00/100 ) brutto miesięcznie, świadczone nieprzerwanie w okresie minimum 4 miesięcy; Zamawiający dopuszcza wykazanie nie więcej niż dwóch usług spełniających łącznie warunek opisany w zdaniu powyżej,

2.co najmniej jedną usługę w zakresie zbiórki selektywnej z co najmniej następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne i szkło, która jest/była świadczona nieprzerwanie w okresie minimum 2 miesięcy i równocześnie jest/była o wartości łącznej nie niższej niż 50 000 PLN (pięćdziesiąt tys. złotych 00/100) brutto.

Uwaga: Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego należy w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

b)w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiada, lub w będzie posiadać w dacie zawarcia umowy, bazę magazynowo – transportową na terenie gminy Milicz lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic oraz wyposażenie o stanie technicznym, umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), a w szczególności jeżeli

c)Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym wyposażeniem i urządzeniami technicznymi, które będą pracowały na terenie gminy Milicz:

1.dwa samochody ciężarowe typu śmieciarka,

2.jeden samochód ciężarowy z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,

3.jeden samochód ciężarowy samowyładowczy z żurawiem HDS, przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu dzwon,

4.regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub umową z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania o statusie zastępczej, znajdującą się treści Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), obejmującego teren gminy Milicz i zapewniającymi osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając najlepszą dostępną technikę i technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.9.2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1052),;

d)dysponuje pracownikami zdolnymi do pełnej realizacji niniejszego zadania, a w szczególności:

1.co najmniej dwoma kierowcami o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych, (w tym co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do obsługi żurawia HDS),

2.co najmniej jednym dyspozytorem z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w branży logistycznej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z treścią Działu III oraz XVI SIWZ.

Informacja dodatkowa o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie przedmiotowych usług zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, w sali nr 4, w dniu 24.10.2017 r., o godzinie 10.30.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszego zamówienia.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia z punktu II.2.4) niniejszego ogłoszenia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie ( Zmawiający nie miał możliwości zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu pełnego opisu z uwagi na ograniczoną ilość znaków).

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie przedmiotowych usług zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat wniesienia odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2017
 

Załączniki

PRZESŁANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓ....pdf

Data: 2017-09-11 12:52:51 Rozmiar: 133.36k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 5 do SIWZ - techniczny.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 74.11k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 8 do SIWZ - DOMKI LETNISKOWE GMINA MILICZ.PDF

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 345.33k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 9 do SIWZ - logo Gminy Milicz.png

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 229.31k Format: .png Pobierz

Zal. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 16.7k Format: .docx Pobierz

Zal. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 312.25k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 4 do SIWZ - wykaz usług.docx

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 17.71k Format: .docx Pobierz

Zal. nr 4 do SIWZ - wykaz usług.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 72.92k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 5 do SIWZ - techniczny.docx

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 17.63k Format: .docx Pobierz

Zał. nr 6 do SIWZ MILICZ HARMONOGRAM LIPIEC DO GRUDNIA 2017.docx

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 23.84k Format: .docx Pobierz

Zał. nr 6 do SIWZ MILICZ HARMONOGRAM LIPIEC DO GRUDNIA 2017.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 226.9k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 7 do SIWZ Harmonogram wioski lipiec - grudzień 2017.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 223.18k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 7 do SIWZ Harmonogram wioski lipiec - grudzień 2017.docx

Data: 2017-09-13 08:59:54 Rozmiar: 22.63k Format: .docx Pobierz

Zal. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 11.09.2017 r..pdf

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 147.18k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia - Odpady 2017 11.09.2017.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 583.69k Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 2 do SIWZ - JEDZ.DOCX

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 79.31k Format: .docx Pobierz

Zal. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 11.09.2017 r..docx

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 23.58k Format: .docx Pobierz

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia - Odpady 2017 11.09.2017.docx

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 106.29k Format: .docx Pobierz

Zal. nr 2 do SIWZ - JEDZ.pdf

Data: 2017-09-13 08:59:55 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Zal. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 11.09.2017 r.-popr..docx

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 24.82k Format: .docx Pobierz

FOMRULARZ OFERTOWY - ZAŁ. Nr 1 DO SIWZ .pdf

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 894.07k Format: .pdf Pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 06102017 .pdf

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia - Odpady 2017 11.09.2017 - zm....docx

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 94.72k Format: .docx Pobierz

WYKAZ APTEK - ZAŁ NR 10 DO SIWZ.PDF

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 327.55k Format: .pdf Pobierz

ZMIENIONY SIWZ NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 06102017.pdf

Data: 2017-10-06 15:06:19 Rozmiar: 13.08M Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 24102017 .pdf

Data: 2017-10-24 15:00:45 Rozmiar: 228.94k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 456
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Tatarek
Czas wytworzenia: 2017-09-11 12:53:17
Czas publikacji: 2017-10-24 15:00:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak