Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN 

 

 

 
 


Ogłoszenie nr 631770-N-2017 z dnia 2017-12-13 r.

Gmina Milicz: Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milicz, krajowy numer identyfikacyjny 931934710, ul. ul. Trzebnicka  2 , 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713804357, e-mail t.tatarek@milicz.pl, faks 713841119.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.milicz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.milicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Miejski w Miliczu, pok. nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańców)
Adres:
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN
Numer referencyjny: IF.271.40.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. INWESTYCJA: Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu na działce nr 7 AM-3 w obrębie ewidencyjnym Milicz, jednostka ewidencyjna Milicz – miasto. Zakres rzeczowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją wielorodzinnego budynku parterowego z przeznaczeniem socjalnym przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM: Inwestycja polegać będzie na remoncie i przebudowie wraz z termomodernizacją istniejącego jednokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową kotłowni. W budynku zaprojektowano 18 mieszkań socjalnych. Bryła budynku na rzucie w kształcie prostokąta z elewacją frontową od strony wschodniej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Wejście do mieszkań zlokalizowano od strony wschodniej oraz zachodniej. W obiekcie należy wykonać wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną od nowej szafki TAURON Dystrybucja S.A., c.o., c.w.u., wentylacyjną, pomiarowe (dostarczyć kompletny system rozliczania mediów) oraz wykonać sieci kanalizacji deszczowej. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa istniejącej kotłowni wraz z częścią technologiczną oraz podłączenie jej instalacji c.o. w budynku socjalnym. Obiekty należy przyłączyć do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej. W ramach zadania należy usunąć również kolizję z siecią energetyczną TAURON Dystrybucja S.A. Zakres robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych i ciepłowniczej pokazano na rysunku PSS-1 Projektu wykonawczego sieci sanitarnych i sieci cieplnej. Należy także wykonać zagospodarowanie terenu w ograniczonym zakresie. Zadanie nie obejmuje następujących elementów: - placu zabaw - parkingów - nawierzchni utwardzonych (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi) poza opaską wokół budynku oraz nawierzchniami z kostki betonowej (dojścia do budynku i kotłowni oraz plac pomiędzy budynkiem socjalnym a kotłownią) zgodnie z zakresem określonym na PZT (powierzchnia utwardzona projektowana) i w przedmiarze robót. BUDYNEK SOCJALNY Charakterystyczne parametry techniczne obiektu socjalnego: •Powierzchnia projektowanej zabudowy: 619,00 m² •Powierzchnia użytkowa: 566,29 m¬2 •Kubatura V: 2591,80 m¬3 •Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 4,53 m •Wysokość budynku w kalenicy (od terenu): 4,56 m •Szerokość elewacji frontowej: 55,18 m •Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 •Kąt nachylenia połaci dachowych: 10,4° Opis architektura i konstrukcja: Część architektoniczno- konstrukcyjna obejmuje wykonanie m.in.: - robót rozbiórkowych - robót ziemnych i pomocniczych; - ław i stóp fundamentowych; - ścian fundamentowych; - izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej fundamentów; - izolacji termicznej ścian fundamentowych; - ścian nośnych murowanych; - elementów żelbetowych (belki podciągi, słupy i trzpienie itp.) - więźby dachowej drewnianej; - izolacji termicznej dachu - pokrycia dachowego z blachodachówki; - ścianek działowych murowanych; - sufitów podwieszanych, ścian i obudów z płyt g-k na ruszcie; - tynków wewnętrznych; - okładzin ścian z płytek ceramicznych; - podkładów pod posadzki oraz posadzek: warstwy dolne i wierzchnie z płytek gresowych; - hydroizolacji; - stolarki okiennej z PCV z parapetami - stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, - malowania ścian i sufitów; - ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkami - wyposażenie pomieszczeń w przybory sanitarne; Należy wykonać również zagospodarowanie terenu opaskę wokół budynku oraz nawierzchnie z kostki betonowej (dojścia do budynku i kotłowni oraz plac pomiędzy budynkiem a kotłownią oraz rampę dla niepełnosprawnych zgodnie z ilościami określonym w przedmiarze robót. Opis instalacji c.o.: W budynku należy wykonać instalację centralnego ogrzewania podłogowego. W łazienkach dodatkowo należy wykonać grzejniki drabinkowe. Każdy lokal należy zaopatrzyć w licznik ciepła z modułem umożliwiającym radiowy przesył danych do komputera w siedziby Zamawiającego. Szczegóły zostały określone w projekcie wykonawczym. Opis instalacji wentylacji: Przewiduje się wykonanie dopływu świeżego powietrza przez nawietrzaki podokienne. Wywiew powietrza z kuchni i łazienek poprzez układ wentylacji grawitacyjnej oraz układ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Szczegóły zostały określone w projektach wykonawczych. Opis instalacji wodnej i kanalizacyjnej: Zasilenie instalacji wody zimnej w obiekcie zaprojektowano przyłączem do budynku , które należy wykonać poprzez wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. Montaż zestawu wodomierzowego przewiduje się w pomieszczeniu kotłowni. Przewody główne należy rozprowadzić na poddaszu a następnie pionami do poszczególnych lokali. W każdym lokalu należy zamontować wodomierz w szafce rozdzielaczowej ogrzewania podłogowego. Wodomierz posiadać musi moduł umożliwiającym radiowy przesył danych do komputera w siedzibie Zamawiającego. Ciepła woda użytkowa będzie wytwarzana centralnie w węźle cieplnym. Przewody główne należy rozprowadzić na poddaszu a następnie pionami do poszczególnych lokali. Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U z odprowadzeniem do sieci zewnętrznej a dalej przyłączem do sieci miejskiej. Szczegóły zostały określone w projektach wykonawczych. Opis instalacji elektrycznych: Obiekt należy zasilić kablem z przyłącza energetycznego (z głównej szafki złączeniowej zgodnie z warunkami dostawcy energii elektrycznej). W budynku zaprojektowano 18 wewnętrznych linii zasilających do poszczególnych tablic mieszkaniowych i do rozdzielnicy kotłowni. Zasilanie tablic mieszkaniowych wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Wlz do mieszkań i kotłowni układać w korytach kablowych na poddaszu. Piony wykonać pod tynkiem. Rozdzielnice mieszkaniowe wykonać jako podtynkowe, modułowe, zgodnie z załączonymi schematami. Rozdzielnice główną, pomiarowe (TL-P i TL:-L)oraz rozdzielnicę zasilającą kotłownie i obwody administracyjne wykonać w obudowach z tworzywa termo utwardzonego zgodnie z załączonymi schematami. W rozdzielnicy TG należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla części mieszkalnej budynku wyposażony w przekaźnik wzrostowy (napięciowy). Do sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy zainstalować dwa przyciski ppoż. Obiekt wyposażyć w rozdzielnice w tym: TR-g Do każdego lokalu należy doprowadzić energię elektryczną Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt wyposażyć w instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: oświetlenia podstawowego 230 V AC, gniazd wtyczkowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, instalację dzwonkową, zasilania urządzeń wentylacyjnych i sterowania zaworami odcinajacymi, instalacja cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (RTV/SAT) i LAN, instalacja CCTV, instalacja zasilania urządzeń w węźle cieplnym i sterowania zaworami odcinającymi, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, układ samoczynnego wyłączania zasilania dla ochrony przed porażeniem prądem, instalację przeciwprzepięciową oraz wyłącznik różnicowoprądowy. Opis sieci wodociągowej, kanalizacyjnej: Należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe do pomieszczenia kotłowni (schemat podłączeń instalacji wodociągowej w kotłowni załączono na rys. KW-02 i KW-16). Następnie wykonać sieć wodociągową wewnętrzna z pomieszczenia kotłowni w kierunku budynku. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku należy wykonać do sieci kanalizacji wewnętrznej a następnie za pomocą przyłącza do sieci miejskiej. Sieć należy wykonać z rur PVC litych. Szczegółowy opis i zakres określono w projekcie wykonawczym. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku należy wykonać do sieci kanalizacji wewnętrznej a następnie za pomocą przyłącza do sieci miejskiej. Szczegółowy opis i zakres określono w projekcie wykonawczym. KOTŁOWNIA •Powierzchnia zabudowy: 42,40 m² •Powierzchnia użytkowa: 22,05 m2 •Kubatura V: 168,60m3 •Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 4,22 m •Wysokość budynku w kalenicy (od terenu): 4,25 m •Szerokość elewacji frontowej: 5,29 m •Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 •Kąt nachylenia połaci dachowych: 3° Opis architektura i konstrukcja W budynku kotłowni projektuje się dwa pomieszczenia: kotłowni oraz sanitarne. Fundamenty i ściany fundamentowe istniejące nie podlegają zmianie. Należy wykonać: - ocieplenie ściany zewnętrznych płytami styropianowymi - nadproża - izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne - nową stolarkę okienną i drzwiową. - więźba dachowa prefabrykowana o konstrukcji z kratownicy - nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z odwodnieniem dachu - tynki zewnętrzne i cokół - ścianki działowe - tynki wewnętrzne - okładziny wewnętrzne - malowanie - podłogi i posadzki - parapety zewnętrzne i wewnętrzne - zadaszenie z drewna pomiędzy budynkiem socjalnym a kotłownią. Opis instalacji sanitarnych kotłowni: Kotłowanie należy wyposażyć w kocioł kondensacyjny stojący np. typu EcoCondens SGB 125 E o mocy grzewczej 125kW firmy Brötje lub równoważny. Wykonać odpowiednie obiegi grzewcze i zabezpieczenia oraz wyposażyć i podłączyć w pozostałe urządzenia i instalacje zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Wewnętrzna instalacja gazu: Gaz do projektowanej kotłowni należy doprowadzić z szafki gazowej zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku. Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Opis instalacji elektrycznych kotłowni (wykonanie nowej i demontaż istniejącej): Do kotłowni należy doprowadzić WLZ, rozdzielnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtyczkowych 230/400V AC, instalację zasilania urządzeń kotłowni, instalację połączeń wyrównawczych, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalacje przeciwporażeniową oraz przeciwprzepięciową. Istniejącą instalację należy zdemontować. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie w sposób trwały i uniemożliwiający przypadkowe ponowne włączenie zasilania. Po upewnieniu się, że demontowane elementy nie są pod napięciem można przystąpić do demontażu. Szczegółowy opis prac opisany został w projekcie wykonawczym. Zamówienie obejmuje również dostarczenie następującego wyposażenia: - gaśnice proszkowe ABC 4 kg do zamontowania w skrzynkach podtynkowych; - elementy wyposażenia mieszkań modułowych zgodnie z zestawieniami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym (z wyjątkiem sprzętu AGD, wyposażenia meblowego oraz zlewozmywaków stalowych, baterii zlewozmywakowych). W ramach zadania należy usunąć również kolizję z siecią energetyczną. Istniejącą linię napowietrzną w zakresie wskazanym w projekcie należy zdemontować. Należy postawić nowy słup linii napowietrznej nn 0,4 i wykonać linię kablową YAKY 4x120 mm2 pomiędzy słupami WRL 228099 oraz WRL 228159 zgodnie z porozumieniem z TAURON Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OME3/W1/JP/0819/2017 z dn. 24.08.2016 r. Zadanie obejmuje również swoim zakresem wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych wyszczególnionych w ww. porozumieniu w imieniu Zamawiającego na własny koszt. Wykonanie robót budowlanych należy przeprowadzić na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 292/2016 z dn. 20.12.2016 r oraz braku sprzeciwu nr AB.6743.2.26.2017.BG z dn. 08.09.2017 r. Szczegółowy zakres, opis i rozwiązania techniczne zostały ujęte w projekcie budowlanym, projekcie budowlanym demontaż energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV (usunięcie kolizji) oraz projektach wykonawczych dla budynku i kotłowni: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje sanitarne – układy pomiarowe wod. i co., instalacje elektryczne, sieci sanitarne i instalacja gazowa, STWiORB opracowanych przez biuro projektowe: SIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Musielak z siedzibą Szkaradowo 120, 63-930 Jutrosin. UWAGA: Zaproponowane w dokumentacjach projektowych urządzenia są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż urządzeń przywołanych w dokumentacjach projektowych. Dostarczona w ramach realizacji zamówienia armatura sanitarna i biały montaż musi pochodzić z jednej serii (modeli) danego producenta. Na dostarczone urządzenia i wyposażenie Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na okres minimum 24 miesięcy (okres gwarancji danego urządzenia lub wyposażenia biegnie na nowo od momentu wymiany lub naprawy). Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 10 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia robót podobnych. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej, przeprowadzonej na miejscu budowy. 1.1 W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i jeżeli wynikiem tego będą roboty budowlane, których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, Wykonawcy z tytułu ich wykonania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zlecenie wykonania tego zakresu będzie możliwe po spełnieniu warunków wskazanych w art. 67 i/lub art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, jeżeli będzie to uzasadnione, zgodnie z warunkami opisanymi w § 15 ust. 2 lit. e) wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że w szczególności w sytuacji, gdy: 1)okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej (np. część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWiORB itd.) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy i je zrealizować, 2)w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Projektem - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Zamawiającego o sposobie likwidacji tej rozbieżności. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Przedmiotu Umowy lecz stanowią usunięcie rozbieżności w dokumentacji, a w związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego Przedmiot Umowy i nie mogą skutkować dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania (oddanie do użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami postawionymi w umowie) z wybudowanego wielorodzinnego budynku z przeznaczeniem socjalnym. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy dokumentacji postępowania należy interpretować zgodnie z powyższym celem. 1.2 Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy robót w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem - Zał. nr 1B do Specyfikacji. 1.3 Materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania zatwierdza Inspektor nadzoru. Wyjątkiem od tej reguły są niżej wymienione materiały, które zatwierdza również oprócz Inspektora Nadzoru, Zamawiający: a)stolarka okienna i drzwiowa, b)materiały wykończeniowe elewacyjne, c)kolorystyka wnętrz (dobór farb) i okładziny ścienne, d)materiały na podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, e)wyposażenie, f)biały montaż; Zatwierdzenia materiałowe wykonywane przez Zamawiającego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie karty zatwierdzeń materiałowych przedstawionej przez Wykonawcę i zaopiniowanej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru opiniuje materiał/urządzenie na podstawie dokumentów dołączonych do karty zatwierdzenia materiałowego takich jak: karta techniczna produktu, atesty, świadectw/deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kartę zatwierdzenia wraz z załącznikami nie później niż 3 tygodnie przed terminem wbudowania materiału/montażu urządzenia. Zamawiający zwraca zatwierdzona/lub nie kartę materiałową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo przygotowanego dokumentu. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego – w załączeniu w postaci pliku: „wzór karty zatwierdzenia materiałowego.docx”, który będzie równocześnie załącznikiem do przedmiotowej umowy (Zał. nr 6 do umowy); Zamawiający wymaga aby montaż urządzeń i instalacji dokonany był przez firmy/osoby posiadające odpowiednie certyfikaty wydane przez dostawców tych urządzeń/instalacji; Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe” przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. Po stronie Wykonawcy leży ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz koszty poboru energii elektrycznej (należy uwzględnić załatwienie formalności na pobór prądu na cele budowlane). Należy uwzględnić montaż dodatkowego opomiarowania mediów wykorzystywanych przy robotach budowlanych do dokonywania wzajemnych rozliczeń. 1.4 Zamawiający określa w Załączniku nr 8 do Specyfikacji - Projekcie umowy wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). 1.4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (czynności te wskazano również w §18 projektu umowy – w Załączniku nr 8 do Specyfikacji ) z wyjątkiem: - kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, - obsługi geodezyjnej, - badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, - niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania realizowanej inwestycji , - najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.4.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 1.4.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.4.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45331000-6
45310000-3
45400000-1
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-01
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-01

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie robót budowlanych: przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac nastąpi nie wcześniej niż w dniu 01.03.2018 r. - zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie do dnia 1 października 2018 roku. Wykonawca zobowiązany będzie w w/w terminie uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego całej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przewidzianej w ustawie Prawo Budowlane, w której zobowiązany będzie osobiście uczestniczyć. Odbiór końcowy przez Zamawiającego nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miliczu po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o możliwości dokonania odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawcy wykażą, że wykonali: - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) roboty budowlane, w tym: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej* lub budynku mieszkalnego o wartości nie niższej niż 800.000,00 zł brutto każda z robót (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto). * Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, wychowania, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i lub socjalny” 2. Wykonawcy wykażą, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.; - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Na każdym etapie postępowania, na podstawie art. 22d ust. 2 Ustawy, Zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymagalnych zdolności, jeżeli uzna, że wskazane osoby są zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy mogące mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie w tym wypadku zobowiązany do wskazania innych osób spełniających wymagania zamawiającego lub w przeciwnym wypadku zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Informacje dodatkowe: UWAGA! DOŚWIADCZENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA STANOWI KRYTERIUM OCENY OFERT.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Po wyznaczeniu przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - nie krótszego niż 5 dni terminu do złożenia DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ należy przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. II. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków1, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem (organem podatkowym1) w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa w podpunkcie 1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscem zamieszkania tej osoby. Zapisy, których mowa w podpunkcie 1-2 stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 3 do Specyfikacji. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie zdolności zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Załącznik nr 4 do Specyfikacji. II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ramach warunku dotyczącego zdolności zawodowej, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, w szczególności osób wskazanych w punkcie III.1.3) ust. 2 niniejszego ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również dokumenty potwierdzające posiadanie przez wskazaną osobę doświadczenia (celem przyznania punktów w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, tj. Doświadczenia), tj. doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych osoby wskazanej imiennie przez Wykonawcę do pełnienia obowiązku kierownika budowy. Dokumenty te powinny być w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego osoby te wykonywały wskazane usługi, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, np. kserokopia stron dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z odpowiednim wpisem w tym zakresie. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie - Załącznik nr 5 do Specyfikacji; 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na osobach oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty - Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 3) oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik nr 7 do Specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I.Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, 1A) Kosztorys ofertowy przygotowywany przez Wykonawcę – Zał. nr 1A do oferty; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji wraz z informacją o podmiotach, na które powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów; II. Wykonawca składa również: - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru z Załącznika nr 9 do Specyfikacji - dokument ten wykonawca ma obowiązek przedłożyć w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 zł, wadium słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji jakości 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, w granicach unormowania art. 144 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z póź. zm.) oraz zgodnie z warunkami dokonywania zmian treści umowy, w szczególności: 1.niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zmian wskazanych w art. 144 ust. 1, Strony są uprawnione do wprowadzenia do treści umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 2.stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy następujących zmian: a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi konieczności zmiany dotyczących: - sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, - zakresu przedmiotu umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; c) Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne). d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, w szczególności poprzez dokonanie płatności za wykonany przedmiot Umowy w pełnej wysokości lub dokonanie płatności częściowej do wysokości środków jakimi Zamawiający będzie dysponował, [jeżeli Zamawiający przewiduje odroczony termin płatności] e) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w umowie, termin ten może ulec zmianie, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, w przypadku: -konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub -opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany lub -działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub -opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub -koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub -innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy. f) w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody – poprzez zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych; g) w przypadku możliwości wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; h) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; i) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiającego; j) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody. k) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenie za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej pisemnej analizy kosztów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia co będzie skutkowało, po uznaniu przez Zamawiającego za zasadne, podwyższeniem wynagrodzenia umownego brutto; l) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej pisemnej analizy kosztów zatrudnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia i podlegających ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, co będzie skutkowało, po uznaniu przez Zamawiającego za zasadne, podwyższeniem wynagrodzenia umownego brutto; ł) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i jeżeli wynikiem tego roboty budowlane, których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, Wykonawcy z tytułu ich wykonania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. 3. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie w formie wniosku o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem przemawiającym za dokonaniem zmian/y do umowy. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 1)przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 2)przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 4. Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany przedmiotu umowy, a w szczególności powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. 5. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią przedmiotu umowy na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert: 09.01.2018 r., godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631770-N-2017
Data: 13/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Milicz, Krajowy numer identyfikacyjny 931934710, ul. ul. Trzebnicka  2, 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713804357, e-mail t.tatarek@milicz.pl, faks 713841119.
Adres strony internetowej (url): www.bip.milicz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2018 godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2018 godzina 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert: 09.01.2018 r., godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze).
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert: 11.01.2018 r., godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze).
 

 
 

Załączniki

SIWZ DO PRZETARGU NA REMONT ORAZ PRZEBUDOWĘ budynku wielorodzinnego z ....pdf

Data: 2017-12-13 13:23:20 Rozmiar: 38.11M Format: .pdf Pobierz

GM_SIWZ_REMONT ORAZ PRZEBUDOWA budynku wielorodzinnego socjalnego III PR... (Naprawiony).doc

Data: 2017-12-13 13:23:20 Rozmiar: 897.5k Format: .doc Pobierz

dokumentacja.part2.rar

Data: 2017-12-13 13:24:18 Rozmiar: 24.98M Format: .rar Pobierz

dokumentacja.part1.rar

Data: 2017-12-13 13:24:18 Rozmiar: 88M Format: .rar Pobierz

Uzupełnienie do przetargu ZMIANA DO SIWZ 05012018.doc

Data: 2018-01-05 15:03:27 Rozmiar: 178k Format: .doc Pobierz

ZMIANA DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT SOCJALE 05012018.pdf

Data: 2018-01-05 15:03:27 Rozmiar: 395.76k Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 11012018.pdf

Data: 2018-01-11 13:09:40 Rozmiar: 245.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 469
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Tatarek
Czas wytworzenia: 2017-12-13 13:23:20
Czas publikacji: 2018-01-11 13:09:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak