IF.271.31.2018 - Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów 

 
 

Ogłoszenie nr 578181-N-2018 z dnia 2018-06-25 r. 

Gmina Milicz„Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milicz, krajowy numer identyfikacyjny 931934710, ul. ul. Trzebnicka  2 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713804357, e-mail t.tatarek@milicz.pl, faks 713841119
Adres strony internetowej (URL): www.milicz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.bip.milicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Miasta Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów” 
Numer referencyjny: IF.271.31.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów. 1. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sułów na działce nr 22/2 AM-2 w obrębie ewidencyjnym Sułów, jednostka ewidencyjna Milicz - obszar wiejski. 2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 1) Powierzchnia zabudowy: 264,40 m2 2) Powierzchnia netto: 226,16 m2 3) Kubatura V: 1485,28 m3 4) Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 7,31 m 5) Wysokość budynku w kalenicy (od terenu): 7,37 m 6) Wysokość okapu od terenu 4,04m 7) Szerokość elewacji frontowej: 27,54 m 8) Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 9) Kąt nachylenia połaci dachowych: 35° 3. Inwestycja polegać będzie na rozebraniu starego budynku szatniowo-magazynowego oraz wykonaniu etapu I inwestycji polegającego na budowie części wschodniej budynku oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Budynek w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci 35 stopni, krytym dachówką ceramiczną. 4. Roboty budowlane i elementy do wykonania w ramach zamówienia: 1) roboty ziemne 2) roboty fundamentowe 3) izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i wodochronne 4) podkłady pod posadzki 5) roboty murarskie 6) elementy żelbetowe 7) więźba dachowa 8) pokrycie dachowe 9) ścianki działowe 10) izolacje termiczne dachu 11) stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 12) elewacja 13) posadzki 14) sufity podwieszane, ściany i obudowy z płyt g-k 15) tynki i okładziny wewnętrzne 16) posadzki 17) roboty malarskie 18) dostawa i montaż elementów wyposażenia 19) zadaszenie nad wejściem 20) nawierzchnia i opaska wokół budynku 21) wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 22) instalacja wentylacji mechanicznej 23) instalacja ogrzewania - grzejniki elektryczne 24) instalacja wody użytkowej 25) instalacja kanalizacji sanitarnej 26) WLZ i rozdzielnice 27) instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 28) instalacja gniazd wtyczkowych 29) instalacja zasilania ogrzewania, podgrzewaczy wody i wentylacji 30) instalacja połączeń wyrównawczych 31) instalacja odgromowa 5. Wykonanie robót budowlanych należy przeprowadzić na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 206/2017 z dn. 17.08.2017 r. 6. Szczegółowy zakres, opis i rozwiązania techniczne zostały ujęte w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych dla etapu I: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, STWiORB opracowanych przez biuro projektowe: SIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Musielak z siedzibą Szkaradowo 120, 63-930 Jutrosin. 7. UWAGA: Zaproponowane w dokumentacjach projektowych urządzenia są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż urządzeń przywołanych w dokumentacjach projektowych. 8. Dostarczona w ramach realizacji zamówienia armatura sanitarna i biały montaż musi pochodzić z jednej serii (modeli) danego producenta. 9. Na dostarczone urządzenia i wyposażenie Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na okres minimum 24 miesięcy (okres gwarancji danego urządzenia lub wyposażenia biegnie na nowo od momentu wymiany lub naprawy). 10. Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 9 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. 11. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia robót uzupełniających. 12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 13. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie dokumentacji projektowej. 14. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i jeżeli wynikiem tego będą roboty budowlane, których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, Wykonawcy z tytułu ich wykonania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 15. Zlecenie wykonania tego zakresu będzie możliwe po spełnieniu warunków wskazanych w art. 67 i/lub art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, jeżeli będzie to uzasadnione, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. 16. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że w szczególności w sytuacji, gdy: 1) okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej (np. część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWiORB itd.) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy i je zrealizować, 2) w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Projektem - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Zamawiającego o sposobie likwidacji tej rozbieżności. 17. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Przedmiotu Umowy lecz stanowią usunięcie rozbieżności w dokumentacji, a w związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego Przedmiot Umowy i nie mogą skutkować dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania (oddanie do użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami postawionymi w umowie) z wybudowanego obiektu. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy dokumentacji postępowania należy interpretować zgodnie z powyższym celem. 19. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji robót w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem - Zał. nr 1A do Specyfikacji. 20. Materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania zatwierdza Inspektor nadzoru. Wyjątkiem od tej reguły są niżej wymienione materiały, które zatwierdza również oprócz Inspektora Nadzoru, Zamawiający i przyszły użytkownik: 1) stolarka okienna i drzwiowa, 2) materiały wykończeniowe elewacyjne, 3) kolorystyka wnętrz (dobór farb) i okładziny ścienne, 4) materiały na podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, 5) wyposażenie, 6) biały montaż, 21. Zatwierdzenia materiałowe wykonywane przez Zamawiającego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie karty zatwierdzeń materiałowych przedstawionej przez Wykonawcę i zaopiniowanej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru opiniuje materiał/urządzenie na podstawie dokumentów dołączonych do karty zatwierdzenia materiałowego takich jak: karta techniczna produktu, atesty, świadectw/deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kartę zatwierdzenia wraz z załącznikami nie później niż 3 tygodnie przed terminem wbudowania materiału/montażu urządzenia. Zamawiający zwraca zatwierdzona/lub nie kartę materiałową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo przygotowanego dokumentu. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego - w załączeniu w postaci pliku: „wzór karty zatwierdzenia materiałowego.docx”, który będzie równocześnie załącznikiem do przedmiotowej umowy (Zał. nr 8 do Specyfikacji); 22. Zamawiający wymaga aby montaż urządzeń i instalacji dokonany był przez firmy/osoby posiadające odpowiednie certyfikaty wydane przez dostawców tych urządzeń/instalacji; 23. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe” przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. 24. Po stronie Wykonawcy leży ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz koszty poboru energii elektrycznej (należy uwzględnić załatwienie formalności na pobór prądu na cele budowlane). Należy uwzględnić montaż dodatkowego opomiarowania mediów wykorzystywanych przy robotach budowlanych do dokonywania wzajemnych rozliczeń. 25. Zamawiający określa w Załączniku nr 8 do Specyfikacji - Projekcie umowy wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.). 26. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). 1) Roboty ziemne 2) Roboty murarskie 27. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (czynności te wskazano również w §18 projektu umowy - w Załączniku nr 8 do Specyfikacji ) z wyjątkiem: 1) kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, 2) obsługi geodezyjnej, 3) badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, 4) niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania realizowanej inwestycji , 5) najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. 28. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 29. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 30. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 31. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 32. RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ: 1) W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. 

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45111291-4
45210000-2
45261000-4
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., do wartości 30% wartości zam. podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31 

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowo i łącznie przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia: • Projekt Budowlany • Projekty Wykonawcze o branża: architektura i konstrukcja o branża: instalacje sanitarne o branża: instalacje elektryczne • Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót • Przedmiary Robót Jeżeli, któryś z ww. elementów dokumentacji projektowej pomija zakres uwzględniony w jednym z pozostałych dokumentów wymienionych powyżej, dokumentację projektową należy odczytywać i uwzględniać w najszerszym zakresie, w jakim została ona opracowana. Informacje szczegółowe: 1) Dalszy opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach opisanych w punkcie 3.3. SIWZ. 2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości), b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) w przypadku korzystania z podwykonawców, koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, f) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji, a w przypadku gdy ulegną zniszczeniu / uszkodzeniu Wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia na własny koszt, g) przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, h) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi Nadzoru na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta, i) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu j) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych, k) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.), oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy, l) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami, m) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 - tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. n) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, o) dostarczanie gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń, w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót. 3) W terminie nie późniejszym niż 7 dni po dacie podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe. 4) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający stwierdzi, że harmonogram nie odpowiada możliwemu do dotrzymania postępowi prac (zgodnego z przyjętym harmonogramem), Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy harmonogram uwzględniający stan faktyczny zaangażowania prac i uzgodnione z Zamawiającym nowe terminy wykonania i płatności. 5) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 6) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie. 7) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami zawartymi w STWiOR), opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 8) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość realizacji w/w dostaw/usług. 9) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być wliczony w cenę oferty. 10) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 11) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 12) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2 kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności: a) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, b) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, c) projekt powykonawczy, d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (zgodną z wymogami w STWiOR), e) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót. Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej (lit. a-e) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo). 13) Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji audiowizualnej z realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem robót i w ich trakcie) w odstępach tygodniowych w ilości niezbędnej w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD - w ilości 2 egz.). 14) Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli a. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku, o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto każda z robót (słownie: sto tysięcy złotych brutto).. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych b. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.; c. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; Uwaga: Osoby biorące udział w postępowaniu powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Na potrzeby niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał a. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto każda z robót (słownie: sto tysięcy złotych brutto). Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na każde z n/w stanowisk: a) Kierownik budowy - minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.; b) Kierownik robót brnaża wod-kan-gaz - minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.; c) Kierownik robót branża elektryczna - minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). C) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Milicz 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium - Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
nie dotyczy 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
nie dotyczy 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
nie dotyczy 
Wstępny harmonogram postępowania: 
nie dotyczy 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy, bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu podpisywania Umowy przewidzieć ani im (również po tym dniu) zapobiec, a w tym: b) katastrofy naturalne, c) nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymujące się nie krócej niż 5 dni, d) zamieszki społeczne, e) konieczność wykonania prac archeologicznych, f) sprzeczne z przepisami działania osób trzecich; g) w razie wystąpienia siły wyższej strony będą mogły zmienić termin realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o czas, w jakim trwała siła wyższa; h) w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody - poprzez zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych; i) możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; j) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; k) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiającego; l) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody. 2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy w brzmieniu określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 Ustawy. 3. Strona dążąca do zmiany treści Umowy jest obowiązana przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za zmianą. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-11, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Oferta musi być napisania w języku polskim 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 

Załączniki

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 11072018.pdf

Data: 2018-07-11 13:46:22 Rozmiar: 185.63k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 256k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

Data: 2018-06-25 13:12:10 Rozmiar: 783.54k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 455.24k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 610.35k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - podstawy wykluczenia.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 712.43k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 334.61k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 537.81k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do umowy - wzór harmonogramu rzeczowo finansowego.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 533.94k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 344.98k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 352.28k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 325.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 747.74k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do umowy.pdf

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 328.3k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 256k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 244k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - podstawy wykluczenia.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 244.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 236k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 238k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do umowy - wzór harmonogramu rzeczowo finansowego.docx

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 221.2k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 247k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 251k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 233k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 380k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do umowy.doc

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

dokumentacja.zip

Data: 2018-06-25 09:47:09 Rozmiar: 17.54M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Petrykiewicz Krzysztof
Osoba odpowiedzialna za informację : Petrykiewicz Krzysztof
Czas wytworzenia: 2018-06-25 09:47:09
Czas publikacji: 2018-07-11 13:46:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak