zadania 

 
  

 Zakres zadań 

 

 

1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         prowadzenie wstępnych postępowań wyjaśniających w zakresie usuwania drzew lub krzewów, przed wydanie decyzji zezwalającej na    ich usunięcie,

2)         prowadzenie wstępnych postępowań wyjaśniających w zakresie usuwania drzew lub krzewów, przed wydaniem decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za ich usunięcie,

3)         przyjmowanie powiadomień i informowanie właściwych organów o odkryciu kopalnych szczątków roślin i zwierząt,

4)         przyjmowanie od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, informacji  o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

5)         prowadzenie monitoringu i kontroli w zakresie wypalania pól i palenia odpadów, oraz powiadomienie właściwych organów Policji w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia,

6)         występowanie do organu wykonawczego Gminy o powołanie komisji klęskowej w zakresie strat w rolnictwie, spowodowanych suszą lub powodzią.

 

2.  W zakresie gospodarki wodnej przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         utrzymanie zbiorników małej retencji,

2)         typowanie prac niezbędnych do wykonania na urządzeniach melioracji szczegółowych, nie objętych działaniem Gminnej Spółki Wodnej.

 

3. W zakresie dróg gminnych, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego  przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         utwardzanie i prowadzenie prac remontowych dróg gruntowych,

2)         znakowanie i całosezonowe utrzymanie dróg gminnych, 

3)         utrzymanie całosezonowe dróg i chodników przy gminnych obiektach użyteczności publicznej,

4)         prowadzenie monitoringu, kontroli utrzymania i stanu chodników w sezonie zimowym biegnących wzdłuż nieruchomości prywatnych oraz powiadomienie właściwych organów Policji oraz Burmistrza Gminy Milicz w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia.

5)         przeprowadzanie remontów  chodników,

6)         wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających dróg utwardzonych,

7)         wnioskowanie o przeprowadzenie robót remontowych na drogach utwardzonych,

8)         utrzymanie właściwego stanu obiektów mostowych,

9)         utrzymanie właściwego stanu poboczy, rowów i przepustów,

10)       utrzymanie kanalizacji deszczowej,

11)       bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego,

12)       bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i barier ochronnych,

13)       wdrażanie decyzji wprowadzających nową organizacje ruchu,

14)       kontrola umieszczania i naliczania opłat za umieszczanie reklam,

15)       utrzymanie, remonty i wnioskowanie o budowę wiat przystankowych,

16)       zapobieganie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

17)       wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

18)       wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, w sytuacji wystąpienia  bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,

19)       kontrola wykonania decyzji i zezwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego,

20)       kontrola wykonania decyzji i zezwoleń związanych z zajęciem gruntów gminnych.

 

4. W zakresie utrzymania czystości i porządku przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         porządkowanie i utrzymanie czystości  terenów gminnych,

2)         kontrola przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku oraz powiadomienie właściwych organów Policji oraz Burmistrza Gminy Milicz w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia,

3)         usuwanie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,

4)         prowadzenie ewidencji psów,

5)         kontrola przestrzegania obowiązków przez właścicieli psów oraz powiadomienie właściwych organów Policji w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia,

6)         kontrola posiadania zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne,

7)         monitoring i kontrola w zakresie występowania dzikich wysypisk oraz  powiadomienie właściwych organów Policji oraz Burmistrza Gminy Milicz w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia,

8)         znakowanie obszarów uznanych za zapowietrzone chorobą zakaźną,

9)         kontrola, w przewidzianym ustawą zakresie, zawartych umów oraz dowodów uiszczenia  opłat za odbiór nieczystości ciekłych oraz  odpadów komunalnych,

10)          współdziałanie w realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

11)          udostępnianie informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne, zarządzaniu odpadami, punktach zbiórek odpadów oraz podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzących z gospodarstw domowych,

 

5. W zakresie targowisk i hal targowych przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)           zakładanie i utrzymywanie targowisk.

 

6. W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień  przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         ochrona, utrzymanie czystości terenów zielonych i obszarów zieleni,

2)         monitorowanie stanu przejezdności dróg gminnych w zakresie ich zarastania, oraz powiadomienie Burmistrza Gminy Milicz w razie stwierdzenia wystąpienia utrudnień w zakresie stanu ich przejezdności,

3)         utrzymanie właściwego stanu użyteczności dróg polnych w zakresie odkrzaczania terenów przydrożnych, podejmowanie działań porządkowych po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

 

7. W zakresie utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazuje się

Sołectwu do wykonania:

1)         utrzymanie, eksploatacja, dokonywanie napraw konserwacyjnych, remontów, modernizacji, zapewnienie ochrony gminnych obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w tym zakresie (place zabaw, boiska, świetlice).

 

 8. W zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         tworzenie terenów inwestycyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa w zakresie wnioskowania o przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie gruntów gminnych do sprzedaży i poszukiwanie inwestorów, udzielanie informacji o procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)         opracowanie i wdrożenie Wieloletniego Planu Rozwoju Sołectwa zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz,

3)         wnioskowanie o realizację inwestycji gminnych w zakresie: oświetlenia, dróg, chodników, rowów przydrożnych, terenów zielonych, wodociągów, obiektów użyteczności publicznej, w ramach założeń Wieloletniego Planu Rozwoju Sołectwa oraz Wieloletnim Planem Przedsięwzięć,

4)         konsultowanie i udział w tworzeniu opracowań zleconych przez Gminę, w części dotyczącej terenu Sołectwa,

5)         inicjowanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą z podmiotami  gospodarczymi wspierającymi rozwój sołectwa,

6)         promowanie postaw proekologicznych,

7)         wspieranie, inicjowanie, organizowanie działań związanych z ekologią i edukacją ekologiczną, ochroną środowiska, rozwojem turystyki, aktywnych form rekreacji,

8)         inicjowanie i organizowanie działań warsztatowo – edukacyjnych.

 

9. W zakresie promocji przekazuje się Sołectwu do wykonania:

1)         udzielanie informacji o ofertach i walorach turystycznych, rozpowszechnianie  materiałów promocyjnych i folderów turystycznych,

2)         monitoring odpowiedniego oznakowania atrakcji turystycznych, kulturalnych oraz powiadomienie Urzędu Miejskiego w Miliczu w przypadku braku odpowiedniego oznakowania,

3)         inicjowanie, opracowywanie i realizacja działań w obszarze oferty kulturalnej,

4)         udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe w zakresie wykonywanych zadań”.

 

 

Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 14:52:37
Czas publikacji: 2011-08-19 14:52:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak