zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

 
  

Zasady wyboru sołtysów i rady sołeckiej

 

1)

 „§ 31 1. Przewodniczący zebrania stwierdza quorum i prawomocność zebrania  do podejmowania prawomocnych uchwał na podstawie listy obecności.

  2. Lista obecności, o której mowa w ust.1 zawiera imię i nazwisko, własnoręczny podpis, oraz oświadczenie, o prawie uczestnictwa w zebraniu z prawem do głosowania, co stanowi postawę wydania karty do głosowania.

  3. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

  4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

  5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)         przyjęcie zgłoszenia kandydatów – ustnie do protokołu lub pisemnie w przypadku nieobecności kandydata na zebraniu.

2)         przedstawienie uczestnikom Zebrania Wiejskiego trybu przeprowadzenia wyborów, zasad głosowania i ustalania ważności głosu oraz wyniku wyborów,

3)         przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

4)         przygotowanie kart do głosowania i innych niezbędnych warunków do przeprowadzenia głosowania,

5)         przeprowadzenie tajnego głosowania,

6)         ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów,

7)         sporządzenie protokołów z przeprowadzenia wyborów tajnych; protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Zebrania Wiejskiego”.

 

2)

 „ § 32. 1. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiego wybierają organy Sołectwa tylko spośród kandydatów zgłaszanych na Zebraniu Wiejskim.

   2. Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada prawo wybierania do rady gminy.

   3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który posiada prawo wybieralności do rady gminy.

   4. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda ustna kandydata lub pisemna w razie jego nieobecności.

   5. Wybór Sołtysa i wybór Rady Sołeckiej następuje w oddzielnych głosowaniach. Głosować można tylko osobiście.

   6. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio  przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. O zamknięciu listy kandydatów  decyduje Zebranie Wiejskie.

   7. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa”.

 

3)

 „ § 34 1. Głosowanie w wyborach Sołtysa odbywa się przez postawienie znaku „x” przy nazwisku co najwyżej jednego kandydata, a w przypadku zgłoszenia jednego kandydata postawienia znaku X w kratce oznaczonej słowami „tak” lub „nie” . Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” przy nazwisku jednego kandydata. Głos jest nieważny, gdy na karcie postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie  postawiono go wcale.

  2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaków „x” przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu członków liczyć będzie,  zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego, Rada Sołecka. Głos jest ważny, gdy zaznaczono  liczbę znaków „x” odpowiadającą liczbie członków Rady, lub mniej. Głos jest nieważny,  gdy postawiono na karcie więcej znaków „x”, niż liczba członków Rady Sołeckiej lub gdy nie  postawiono go wcale”.

 

4)

  „ § 35 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

  2. Jeżeli większości określonej w ust. 1 nie uzyskał żaden z kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą  liczbę głosów w pierwszym głosowaniu i nie wycofali swojej kandydatury.

  3. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało taką samą największą liczbę głosów Przewodniczący zebrania przeprowadza losowanie, z tym, że w losowaniu uczestniczą tylko  ci kandydaci, którzy otrzymali taka samą największą liczbę głosów.

  4. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali  największą liczbę głosów.

  5. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało taką samą największą liczbę głosów stosuje się odpowiednio ust.3.

  6. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszona do Rady Sołeckiej równa się liczbie członków Rady  Sołeckiej wskazanej przez Zebranie Wiejskie głosowania nie przeprowadza się, a członkami  Rady zostają zgłoszeni kandydaci”.

 

 5)

  „ § 39a. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

  2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać  dowody, na których opiera swoje zarzuty.

  3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu.

  4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:

  1) stwierdza rażące naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na  dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części, zobowiązuje  Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu wyborów,

  2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa   i protest oddala.

 

Liczba odwiedzin : 956
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 14:55:59
Czas publikacji: 2011-08-19 14:55:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak