Nadzór nad działalnością sołectwa 

 
  

  Nadzór nad działalnością sołectwa

 

§ 47. 1.Kontrolę  działalności Sołectwa sprawuje:

  1) Rada Miejska,

  2) Burmistrz

  2. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest według kryteriów:

  1) zgodności z prawem,

  2) celowości,

  3) rzetelności,

  4) gospodarności,

  5) zgodności z lokalnymi politykami przyjętymi przez Radę Miejską. 

  3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.

  4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

  5. Burmistrz kontroluje w szczególności gospodarkę finansową Sołectwa i sposób zarządzania mieniem oddanym do korzystania.

  § 48. 1. Kontrolujący są uprawnieni do:

  1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów Sołectwa,

  2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów Sołectwa,

  3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu Sołectwa,

  4) obserwacji przebiegu określonych czynności,

  5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

  6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i gminnych jednostkach organizacyjnych.

  2. Kontrolujący podlegają wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego  małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,  opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa,  przysposobienia, opieki lub kurateli.

  3. Kontrolujący  może być wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym  czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

  4. O przyczynach powodujących wyłączenie, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia  Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza, który odpowiednio postanawia  o wyłączeniu.

 

  § 49. 1. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie i czasie trwania kontroli.

  2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.

  3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący  oraz Sołtys. 

  4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym   ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych  nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

  5. Wraz z protokołem sporządza się zalecenia pokontrolne. 

  6. Protokół wraz zaleceniami pokontrolnymi przekazuje się  Burmistrzowi i Sołtysowi,  a protokół sporządzony przez Komisję Rady Miejskiej przekazywany jest dodatkowo   Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

  7. Sołtys w terminie 7 dni od otrzymania protokołu wraz z zaleceniami pokontrolnymi może złożyć zastrzeżenie skierowane odpowiednio do organu, który kontrolę przeprowadzał.

  8. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:

  1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,

  2) Rada Miejska na najbliższej sesji.

  9. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu kontrolującego.

 

  § 50. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje:

  1) Rada Miejska,

  2) Burmistrz.

  2. Do środków nadzoru należy:

  1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa,

  2) uchylenie uchwały Zebrania Wiejskiego,

  3) wstrzymanie wykonania uchwały Zebrania Wiejskiego,

  4) żądanie niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania  Sołectwa,

  5) prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja),

  6) prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy  sołectwa (lustracja),

  7) dokonywanie kontroli organów Sołectwa,

  8) prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Sołectwa.

 

  § 51. 1. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

  2. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania Wiejskiego według kryteriów,  o  których mowa w § 47 ust. 2.

  3. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwały Zebrania Wiejskiego Burmistrz  przedstawia tą uchwałę Radzie Miejskiej wraz z wnioskiem o jej uchylenie, w terminie 30  dni od daty jej doręczenia.

  4. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego. Wstrzymanie  wykonania uchwały upada z datą rozpatrzenia wniosku Burmistrza, o którym mowa w ust. 3,    przez Radę Miejską.

  5. Rada Miejska, kierując się kryteriami o których mowa w § 47 ust. 2, rozpatruje wniosek  Burmistrza o uchylenie uchwały Zebrania Wiejskiego, na sesji przypadającej bezpośrednio  po jego złożeniu.

  6. Przepisy dotyczące uchwał Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio do aktów  prawnych Sołtysa.  

 

  § 52. 1. Rozpatrywanie skarg na działalność Sołtysa należy do kompetencji Burmistrza.

  2. Burmistrz  przedstawia odpowiedź w sprawie skargi na działalność Sołtysa w terminie  miesiąca od dnia złożenia skargi.

  3. Sołtys informuje mieszkańców Sołectwa o złożonej skardze oraz sposobie jej załatwienia na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

  4. W celu organizacji kontroli wewnętrznej Sołectwa, a w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej Zebranie Wiejskie może powołać komisję rewizyjną i ustalić jej regulamin. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole na zlecenie Zebrania  Wiejskiego w przedmiocie gospodarności i rzetelności wydatków Sołectwa.”

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 15:06:58
Czas publikacji: 2011-08-19 15:06:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak