Projekty uchwał Rady Miejskiej wnoszone z inicjatywy Burmistrza 

 
 
l.p. W sprawie Data rozpoczęcia Data zakończenia Przedmiot projektu, uchwały /tekst zmieniony
Uwagi, opinie, wnioski Wynik konsultacji
1 Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Milicz 2011-04-12 2011-05-12 Treść projektu (79 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
2 Zmiana statutu Gminy Milicz 2011-04-12 2011-05-12 Treść projektu (54 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
3 W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-04-19 2011-05-19 Treść projektu (53 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
4

W sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Milicz - Zabarycze

2011-04-21 2011-05-21 Treść projektu wraz z załącznikiem (2.7 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
5 W sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Milicz - Stare Miasto 2011-04-21 2011-05-21 Treść projektu wraz z załącznikiem (2.8 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
6 W sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Milicz - Osadnicza 2011-04-21 2011-05-21 Treść projektu wraz z załącznikiem (2.7 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
7 W sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Milicz - Karłów 2011-04-21 2011-05-21 Treść projektu wraz z załącznikiem (2.7 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
8 W sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Milicz - Centrum 2011-04-21 2011-05-21 Treść projektu wraz z załącznikiem (2.7 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
9 W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2011-05-09 2011-06-09  Treść projektu (42.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
10 W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  2011-05-17 2011-06-17  Treść projektu (75 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
11

w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru, terminów płatności i zwolnienia od tej opłaty

2011-05-24 2011-06-24 Treść projektu (43.5 KB)   Uwagi, opinie, wnioski do wyłożonego projektu (35.5 KB)
12 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowej ceny za odprowadzanie ścieków  2011-06-10 2011-06-17
ze względu
na wagę projektu
i termin sesji
RM czas konsultacji
został skrócony
do 7 dni
Treść projektu (43 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 7 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
13 w sprawie ustalenia czasu w jakim Gmina Milicz zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 2011-07-01 2011-08-01 Treść projektu (73.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.
14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 2011-07-01 2011-08-01 Treść projektu (46.5 KB)  

Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.

15

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Milicz

2011-07-29 2011-08-29 Treśc projektu (28.4 KB)  

Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.

 
16 52 projekty uchwał w sprawie zmiany statutu 52 sołectw 2011-08-01 2011-08-31 Treść projektów (2 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
17

w sprawie opłaty targowej

2011-08-03 2011-09-02 Treśc projektu (49.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2011-08-08 2011-09-07 Treść projektu (32 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
19

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz wysokości wynagradzania za inkaso za pobór podatków

2011-08-24 2011-09-24 Treść projektu (54.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
20 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Milcz 2011-08-30 2011-09-29 Treść projektu (58.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
21 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Milicz 2011-09-01 2011-09-30 Treść projektu (92.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Milicz położonej w Miliczu na rzecz Powiatu Milickiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa 2011-09-07 2011-10-07 Treść projektu (7.1 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milicz 2011-09-08 2011-10-08 Treść projektu (72.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
24 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Odolanów 2011-09-12 2011-09-26 Treść projektu (51 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
25 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Milicz na lata 2011 - 2016 2011-09-21 2011-10-21 Treśc projektu (149.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
26 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wy-sokości wynagrodzenia za inkaso 2011-09-21 2011-10-21 Treść projektu (135.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
27 w sprawie pokrywania kosztów utrzymania etatu Policji 2011-09-26 2011-10-26 Treść projektu (29.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2011-10-10 2011-11-10 Treść projektu (65.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
29 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miliczu do orzekania w latach 2012-2015 2011-10-12 2011-10-26 Treść projektu (44.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
30 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Miliczu , które pozostawia się bez dalszego biegu 2011-10-12 2011-10-26 Treść projektu (37 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
31 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/42/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2011r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz 2011-10-13 2011-11-13 Treść projektu (42 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
32 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy Milicz 2011-10-17 2011-11-17 Treść projektu (489.4 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
33 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Milicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2011-10-17 2011-11-17 Treść projektu (89.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
34 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2011-10-17 2011-11-17 Treść projektu (26 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
35 w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 2011-11-10 2011-11-24
W związku z późniejszym opublikowaniem urzędowych stawek podatku od nieruch., ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego oraz stawek podatku od środków transportowych, okres opiniowania uchwał zostaje skrócony do 2 tygodni
Treść projektu (377.4 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
36 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2012 roku 2011-11-10 2011-11-24
W związku z późniejszym opublikowaniem urzędowych stawek podatku od nieruch., ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego oraz stawek podatku od środków transportowych, okres opiniowania uchwał zostaje skrócony do 2 tygodni
Treść projektu (106 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
37 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2011-11-10 2011-11-24
W związku z późniejszym opublikowaniem urzędowych stawek podatku od nieruch., ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego oraz stawek podatku od środków transportowych, okres opiniowania uchwał zostaje skrócony do 2 tygodni
Treść projektu (43 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
38 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w 2012 roku 2011-11-10 2011-11-24
W związku z późniejszym opublikowaniem urzędowych stawek podatku od nieruch., ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego oraz stawek podatku od środków transportowych, okres opiniowania uchwał zostaje skrócony do 2 tygodni
Treść projektu (64.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
39 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Milicza na lata 2007-2013 2011-11-14 2011-12-14 Treść projektu (21 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
40

w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Przedsię-biorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

2011-12-19 2011-12-27 Treść projektu (33.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
50 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 2011-12-30 2012-01-30 Treść projektu (57.9 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
51 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-12-30 2012-01-30 Treść projektu (20.8 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
52 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 2012-01-04 2012-02-04 Treść projektu (53 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
53 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz wysokości wynagradzania za inkaso za pobór podatków 2012-01-09 2012-02-09 Treść projektu (48 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
54 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy  Rady Miejskiej w Miliczu na 2012 rok 2012-01-18 2012-02-18 Treść projektu (19.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
55 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Potasznia 2012-01-27 2012-02-27 Treść projektu (28.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
56 w sprawie przystąpienia Gminy Milicz do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji 2012-02-24 2012-03-09 Treść projektu (34.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
57

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno

2012-03-09 2012-04-09 Treść projektu (25.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
58

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dunkowa

2012-03-21 2012-04-21 Treść projektu (23 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
59 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy na rok 2013 środków  stanowiących fundusz sołecki 2012-03-22 2012-04-22 Treść projektu (60.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
60 w sprawie potwierdzenia celowości wniesienia środków trwałych do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 2012-04-03 2012-05-03 Treść projektu (16.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
61 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu
2012-04-25 2012-05-25 Treść projektu (37.1 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
62 w sprawie nadania statutu Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu

2012-04-25 2012-05-25 Treść projektu (79.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
63

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Kaszowo

2012-05-11 2012-06-11 Treść projektu (2.6 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
64 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Milicz 2012-05-23 2012-06-06 Treść projektu (7.2 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 14 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
65 w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej Piękocin i  jednostki pomocniczej Węgrzynów 2012-06-19 2012-07-19 Treść projektu (384.1 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
66 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Piękocin 2012-06-19 2012-07-19 Treść projektu (249.3 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
67 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Węgrzynów 2012-06-19 2012-07-19 Treść projektu (151.4 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
68 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Milicz na lata 2006 – 2016 2012-08-30 2012-09-30 Treśc projektu (197.2 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
69

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Milicz na lata 2012 -2015”

2012-10-02 2012-11-02 Treść projektu (1.2 MB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
70 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Milicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 2012-10-16 2012-11-16 Treść projektu (91.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
71 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz 2012-11-27 2012-12-27 Treść projektu (119 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
72 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-03 2013-01-03 Treść projektu (13.3 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
73 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-03 2013-01-03 Treść projektu (21.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
74 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-03 2013-01-03 Treść projektu (78.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
75 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Milicz położonej w miejscowości Sułów na rzecz Powiatu Milickiego 2012-12-06 2013-01-06 Treść projektu (18.1 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
76 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2012-12-11 2013-01-11 Treść proejktu (101.8 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
77 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 2012-12-13 2013-01-13 Treśc projektu (97 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
78 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-12-14 2013-01-14 Treść projektu (25 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
79 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Milicz  2012-12-20 2013-01-20 Treść projektu (67 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
80

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dunkowa

2013-01-10 2013-02-10 Treść projektu (186.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
81

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czatkowice

2013-01-10 2013-02-10 Treść projektu (217.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
82 w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i sziedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-22 2013-01-29 Treść projektu (69 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
83 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy na rok 2014 środków  stanowiących fundusz sołecki 2013-02-27 2013-03-25 Treść projektu (13.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
84 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Milicz 2013-03-15 2013-04-15 Treść projektu (19.1 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
85 w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady  Miejskiej w Miliczu 2013-04-09 2013-05-09 Treść projektu (60.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
85

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz wysokości wynagradzania za inkaso za pobór podatków

2013-09-24 2013-10-01 Treść projektu (45.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 7 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
86 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz. 2013-09-30 2013-10-30 Treść Projektu (180.2 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
87 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2013-10-01 2013-10-31 Treść projektu (37.6 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
88 w spawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2014 roku 2013-11-05 2013-11-15 Treść projektu (83.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 10 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
89 w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2014 2013-11-05 2013-11-15 Treść projektu (83 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 10 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
90 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2013-11-05 2013-11-15 Treść projektu (42 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 10 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
91 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/232/05 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz zmienioną Uchwałą Nr XXXI/248/05 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/143/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 września 2008 r. 2014-02-10 2014-03-09 Treść projektu (27.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
92 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki
2014-02-19 2014-03-18 Treść projektu (770.9 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
93 w sprawie ustalenia pensum pedagogów i psychologów szkolnych 2014-03-06 2014-04-05 Treść projektu (62 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
94 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milicz na lata 2014-2018 2014-03-20 2014-04-20 Treść projektu (126.5 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
95 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014-04-01 2014-04-30 Treść projektu (19.7 KB)   Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
96 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2014-05-21 2014-06-20 Treść projektu (71 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wniosk Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
97 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Milicz 2014-06-04 2014-07-03 Treść projektu (32 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wnioski Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
98 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 2014-06-04 2014-07-03 Treść projektu (47 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wnioski Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
99

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

2014-09-08 2014-10-08 Treść projektu (32.4 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wnioski Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
100

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

2014-11-26 2014-12-26 Treśc projektu (340 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wnioski Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
101 w sprawie  określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego 2015-06-03 2015-07-03 Treść projektu (31 KB) Zgłoś uwagi, opinie, wnioski  Do wyłożonego projektu uchwały na okres 30 dni nie zgłoszono uwag, opini, wniosków.  
 102  w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu w spółkę kapitałową  2015-08-18  2015-09-18  Treść projektu  Zgłoś uwagi, opinie, wniosk    
 

Liczba odwiedzin : 1040
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz
Czas wytworzenia: 2011-04-11 18:01:24
Czas publikacji: 2015-08-18 11:02:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak