Stan inicjatywy uchwałodawczej 

 
  

Konsultacje społeczne rozpoczęcie

Konsultacje społeczne zakończenie

Wniesienie inicjatywy – tytuł uchwały

Przekazanie do Przewodniczącego RM

Stanowisko Burmistrza (opinia finansowa)

Sporządzenie opinii prawnej

Wprowadzenie do porządku obrad

Prace w komisjach

Sesja (głosowanie)

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu.

/inicjatywa: Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej/

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 9.01.2013

za – 15
przec. – 0
wstrz. – 2

 

2012-11-27

2012-12-27

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za –13
przec. – 0
wstrz. – 5

 

2012-12-14

 

2013-01-14

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za – 14
przec. – 1
wstrz. – 3

 

 

2012-12-20

2013-01-20

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Milicz

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za – 15
przec. – 0
wstrz. – 3

 

2012-12-03

2013-01-03

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w Uchwała zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za – 16
przec. – 0
wstrz. – 1

 

 

2012-12-03

2013-01-03

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za – 6
przec. – 4
wstrz. – 6

 

 

2012-12-03

2013-01-03

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

10.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 23.01.2013;

29.01.2013

za – 12

przec. – 2
wstrz. – 4

 

2013-01-22

2013-01-29

Uchwała w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

22.01.2013

-

 

22.01.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 29.01.2013

za – 15

przec. – 1
wstrz. – 1

 

 

2012-12-06

2013-01-06

Uchwała w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Milicz położonej w miejscowości Sułów na rzecz Powiatu Milickiego

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

22.01.2013

-

 

13.02.2013

 

za – 19

przec. – 0
wstrz. – 0

 

-

-

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

I. 22.01.2013 (wycofana)

II. 13.02.2013

-

 

13.02.2013

 

za – 15

przec. – 0
wstrz. – 3

 

2012-12-13

2013-01-13

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

I. 22.01.2013 /wstrzymane – wysyłka do UOKiK/

II. 19.04.2013

-

 

22.04.2013

 

Za – 11

Przec. – 1

Wstrz. – 7

 

 

-

-

Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Milicz – rodziców dzieci niepełnosprawnych na organizację dowozów

/inicjatywa: Komisja Rewizyjna/ 

13.02.2013

-

 

13.02.2013

Komisja rewizyjna – 12.02.2013

za – 14

przec. – 0
wstrz. – 0

 

 

-

-

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXI/169/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury

/inicjatywa: Radny Stanisław Kuśnierz/ 

 

5.02.2013

13.02.2013

 

za –13

przec. – 2
wstrz. – 0

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej.

/inicjatywa: /

 

28.01.2013

13.02.2013

 

za – 16

przec. – 1
wstrz. – 1

 

 

2012-12-11

2013-01-11

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

13.02.2013

-

 

20.02.2013 – wycofana z porządku obrad

26.03.2013

Komisja ds. społecznych – 7.03.2013

za – 17
przec. – 0
wstrz. – 2

 

 

2013-01-10

2013-02-10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czatkowice

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

13.02.2013

-

 

13.02.2013

 

za – 19

przec. – 0
wstrz. – 0

 

 

2013-01-10

2013-02-10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dunkowa

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

13.02.2013

-

 

13.02.2013

 

za – 19

przec. – 0
wstrz. – 0

 

 

2013-02-27

2013-03-25

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

14.03.2013

-

 

19.03.2013

 

za – 20

przec. – 0
wstrz. – 0

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2013 rok.

/inicjatywa: /

-

-

13.02.2013

 

za – 14

przec. – 0
wstrz. – 2

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2013–2022.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

-

-

13.02.2013

 

za – 16

przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy im. Żołnierzy Wyklętych na terenie Miasta Milicz
 2. /inicjatywa: radni Klubu PiS – Łabuda, Mazurkiewicz/

-

 

20.02.2013

 

za – 17

przec. – 2 wstrz. – 0

 

 

-

-

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

18.03.2013

-

 

19.03.2013

 

za –20

przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

22.01.2013

29.01.2013

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/170/2013 Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

14.03.2013

-

 

19.03.2013

 

za – 12 przec. – 1 wstrz. – 7

 

 

-

-

Uchwała w  sprawie rozpatrzenia skargi  na Zygmunta Łozińskiego – Sołtysa Nowego Zamku wniesionej przez członków Rady Sołeckiej i mieszkańców Nowego Zamku.

-

 

 

Komisja Rewizyjna – 14.03.2013

za – 15 przec. – 2 wstrz. – 1

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

10.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach wsi Baranowice, Olsza i Wilkowo.

11.  /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 19 przec. – 1 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wziąchowo Małe.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 5

przec. – 11 wstrz. – 0

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wziąchowo Wielkie.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 19 przec. – 1 wstrz. – 0

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wróbliniec.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 6

przec. – 10 wstrz. – 1

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wrocławice.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 8

przec. – 8 wstrz. – 1

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Borzynowo i Henrykowice.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 5

przec. – 11 wstrz. – 1

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Bartniki.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 20 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Kolęda

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 19 przec. – 1 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach wsi Grabówka i Ruda Sułowska.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 19 przec. – 0 wstrz. – 1

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Grabownica.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 5

przec. – 10 wstrz. – 1

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Tworzymirki i Tworzymirki Górne.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 6

przec. – 9 wstrz. – 1

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Sulimierz.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 10 przec. – 4 wstrz. – 1

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Potasznia.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 19 przec. – 1 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach wsi Piotrkosice i Poradów.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za –19

przec. – 1 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach wsi Ostrowąsy i Wodników Górny.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 20 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Młodzianów.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 6

przec. – 8 wstrz. – 2

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Latkowa.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 6

przec. – 9 wstrz. – 2

 

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach wsi Brzezina Sułowska i Dunkowa.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 20 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielgie Milickie.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.11.2012

-

 

19.03.2013

Komisja Budżetowa – 13.03.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.03.2013;

 

za – 20 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2013 rok.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

26.03.2013

-

-

26.03.2013

 

za – 11 przec. – 1 wstrz. – 5

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2013–2022.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

26.03.2013

-

-

26.03.2013

 

za – 11 przec. – 1 wstrz. – 5

 

 

6.12.2012

6.01.2013

 1. Uchwała w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Milicz położonej w miejscowości Sułów na rzecz Powiatu Milickiego.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

22.01.2013

-

 

 

 

za – 19 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

-

-

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

22.01.2013;

Wycofanie – 24.01.2013;

Ponowne przekazanie – 13.02.2013

-

 

 

 

za – 15 przec. – 0 wstrz. – 3

 

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2013 rok.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

-

-

 

 

za – 14 przec. – 0 wstrz. – 2

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2013–2022.
 2.  /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

-

-

 

 

za – 16 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

15.03.2013

15.04.2013

Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Milicz

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.04.2013

-

 

22.04.2013

 

za – 17 przec. – 0 wstrz. – 2

 

 

-

-

Uchwała w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.04.2013

-

 

22.04.2013

 

za – 10 przec. – 0 wstrz. – 9

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Milicz”
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

14.03.2013

-

 

22.04.2013

 

za – 19 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

 

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu oraz dokonania podziału zysku za 2012r.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.04.2013

 

 

22.04.2013

 

za – 19 przec. – 0 wstrz. – 0

 

 

-

-

 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2012 rok.
 2. /inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.04.2013

 

-

22.04.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 16.04.2013

za – 17 przec. – 0 wstrz. – 2

 

 

-

-

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2013–2022

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

19.04.2013

 

-

22.04.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 16.04.2013

za – 17 przec. – 0 wstrz. – 2

 

 

-

-

Uchwała w sprawie wyłączenia Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z obowiązku stosowania uchwały Nr XXXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwały Nr XXXVI/164/12 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz oraz uchwały Nr XXXVI/166/12 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Milicz

/inicjatywa: Radna Halina Smolińska/

 

 

29.04.2013

 

za – 15 przec. – 0 wstrz. – 3

 

 

-

-

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Milicz

/inicjatywa: /

-

 

20.05.2013

Komisja Statutowa – 4.04.2013

 

 

9.04.2013

9.05.2013

Uchwała w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady  Miejskiej w Miliczu

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

15.05.2013

-

 

20.05.2013

 

 

 

-

-

Uchwała w sprawie przyjęcia w 2013 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

15.05.2013

-

-

20.05.2013

Wspólne posiedzenie komisji – 22.05.2013

za – 10 przec. – 0 wstrz. – 9

 

 

-

-

Uchwała w sprawie emisji obligacji

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

15.05.2013

-

-

20.05.2013

 

 

 

-

-

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2013 rok

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

15.05.2013

-

-

20.05.2013

 

 

 

-

-

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz
na lata 2013–2022

/inicjatywa: Burmistrz Gminy Milicz/

15.05.2013

-

-

20.05.2013

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kowalska
Czas wytworzenia: 2011-05-05 11:48:34
Czas publikacji: 2011-05-05 11:48:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak