Gospodarka finansowa sołectwa 

 
  

  Gospodarka finansowa sołectwa

 

 § 43. 1. Sołectwo uprawnione jest do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu  Gminy.

  2.Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.

  3. Uchwała budżetowa Gminy określa limity wydatków na zadania określone w rozdziale II  Statutu, z zastrzeżeniem ust.6 oraz wydatki na funkcjonowanie organów Sołectwa według  zasad ustalonych w odrębnych uchwałach. 

  4. Uchwała budżetowa Gminy może określać środki finansowe stanowiące fundusz sołecki.

  5. Warunki przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego określa  odrębna ustawa.

  6. Limity wydatków na realizację zadań  o których mowa w § 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c   dla Sołectwa ustala się według następującego wzoru: O = X+ Y + Z, gdzie:

  O – oznacza limit wydatków dla Sołectwa

  X-  oznacza limit wydatków  na realizację zadań określonych w §7 -  liczony  jako A : B x  C,  gdzie  A – oznacza wielkość  wydatków Gminy na dane zadania w  2010 r. i odpowiednio w   następnym kolejnym roku bazowym; B – długość dróg Gminy; C – długość dróg w  Sołectwie,  

  Y –oznacza limit wydatków na realizację zadań określonych w §10 i § 10a,  będący sumą  Y1 i Y2, gdzie  Y1 liczony jest jako D : E x F, gdzie D – oznacza wielkość wydatków    Gminy na dane zadanie (§10) w 2010 r. i odpowiednio w następnym kolejnym roku  bazowym; E – powierzchnię terenów zielonych w Gminie; F – powierzchnię terenów  zielonych w Sołectwie; a  Y2 liczony jest jako G : H x I, gdzie G  - oznacza wielkość  wydatków Gminy na dane zadanie (§10 a) w 2010 r. i odpowiednio w następnym kolejnym  roku bazowym;  H – powierzchnię użytkową  wszystkich obiektów użyteczności publicznej Gminy;  I - powierzchnię użytkową obiektów użyteczności publicznej będących w korzystaniu Sołectwa,

  Z – oznacza limit wydatków na realizację pozostałych zadań określonych w §5 i 6, § 8 i 9  oraz §10b i  §10c, liczony jako J : K x L, gdzie J - oznacza wielkość wydatków Gminy  na dane zadania w 2010 r. i odpowiednio w następnym kolejnym roku bazowym; K –  oznacza liczbę mieszkańców Gminy według stanu wskazanego w rejestrach ewidencji  ludności w  dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego wykonuje się wyliczenie;   L –  oznacza liczbę mieszkańców Sołectwa według stanu wskazanego w rejestrach  ewidencji  ludności w   dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego wykonuje się  wyliczenia.

  § 44. 1. Sołectwo uczestniczy w planowaniu budżetu Gminy na zasadach określonych  w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w zakresie planowania    dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego.

  2.Sołectwo rozporządza następującymi środkami finansowymi:

  1) środkami finansowymi na realizację zadań o których mowa w Rozdziale II, do limitów    określonych w budżecie Gminy,

  2) dochodami Gminy uzyskanymi z posiadanego lub powierzonego Sołectwu mienia    komunalnego,

  3) środkami uzyskanymi z organizowanych z własnej inicjatywy przedsięwzięć,

  4) środkami z dobrowolnych wpłat i świadczeń osób fizycznych i prawnych na cele realizowane przez Sołectwo,

  5) inne dochody przewidziane przepisami prawa. 

  3. Środki finansowe są wydatkowane przez Sołectwo:

            1)         w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)         uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)         optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

            2)         w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

            3)         w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  4. Niezależnie od obowiązków wynikających z ust.1, w zakresie środków o których mowa w ust.2 Sołectwo sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy.  

  5. Sołtys przygotowuje projekt uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie rocznego planu   rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty przekazania przez Burmistrza informacji

  o wysokości przyznanych Sołectwu limitów o których mowa w § 43 ust.3

  6. Zebranie Wiejskie uchwala roczny plan rzeczowo-finansowy sołectwa w terminie 21 dni  od daty złożenia jego projektu przez Sołtysa.

  7. Roczny plan rzeczowo-finansowy Sołectwa Sołtys ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa i niezwłocznie przekazuje do Urzędu Miejskiego.

  8. Sołtys w terminie do 30 kwietnia danego roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego za rok poprzedni.

  9. Zebranie Wiejskie w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie o którym mowa   w ust.8 w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

  10. Uchwałę Zebrania Wiejskiego o której mowa w ust. 9 Sołtys w terminie 7 dni przekazuje    do Burmistrza.  

 

  § 45. 1. Obsługę finansową i księgową sołectwa zapewnia Urząd Miejski, z zastrzeżeniem  ust.2.

  2.Według stanu na koniec każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja majątku ujętego w bilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ewidencji ilościowej prowadzonej przez Sołectwo.

  3. Przychody i rozchody Sołectwa prowadzone są na subkontach do podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

  4. Sołtys odpowiada za gromadzenie dowodów księgowych, ich opisywanie zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i niezwłoczne przekazywanie do Urzędu Miejskiego   

  5. Za prawidłowe wykonanie rocznego planu rzeczowo – finansowego, w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą Prawo zamówień publicznych  odpowiada   Sołtys.”

 

Liczba odwiedzin : 648
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 14:59:35
Czas publikacji: 2011-08-19 14:59:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak