Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LVI/311/10 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Milicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

 
2011-01-28 12:51:59
UCHWAŁA Nr LVI/ 312/10 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Milicz

 
2011-01-28 12:49:35
Uchwała Nr LVI/ 309/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Milicz gromadzących dochody

 
2011-01-28 12:48:36
UCHWAŁA Nr LVI/307/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

 
2011-01-28 12:47:29
Uchwała Nr LVI/308/10 w spawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2011 roku

 
2011-01-28 12:44:30
Uchwała Nr LVI/305/10 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy

 
2011-01-28 12:43:24
UCHWAŁA Nr LVI/310/10 w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 
2011-01-28 12:42:15
UCHWAŁA Nr LVI/306/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 
2011-01-28 12:41:12
UCHWAŁA Nr LVI/304/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2011-01-28 12:40:04
UCHWAŁA Nr LVI/303/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ruda Milicka”

 
2011-01-28 12:38:53