PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ SEKTORA PUBLICZNEGO 

 
 

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Przez ponowne wykorzystanie informacji publicznejnależy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Milicz
w celu ich ponownego wykorzystania

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

a)      udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Milicz (www.bip.milicz.pl),

b)      udostępnionych w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz (zamieszczona w miejskim serwisie internetowym, zawarta we wprowadzonych
do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),

c)      przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji

 

 1. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz, jeśli dla danej informacji publicznej w ten sposób udostępnionej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

 

a)      poinformowania o źródle (np.: adresie internetowym BIP Gminy Milicz, adresie internetowym innego źródła udostępniającego informację, wskazanie nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Milicz,

b)      udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

c)      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Milicz www.bip.milicz.pl jest bezpłatne.

 

 1. Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

- zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem pkt.1. Udostępniający może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz wysokość opłaty z tym związanej.

 

 

 

Tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

 

 1. 1.   Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 

a)      nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz lub w innym źródle udostępniającym informacje,

b)      została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. a, i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub opłaty albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

c)      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

 1. 2.    Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U., poz. 352) Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Wniosek musi zawierać, w szczególności:

a)      nazwę podmiotu zobowiązanego;

b)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

c)      wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

d)     wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;

e)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

f)       wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym;

g)      wskazanie okresu (nie dłuższy niż 12 miesięcy), przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji w sposób stały
i bezpośredni w czasie bezpośrednim (informacje gromadzone i przechowywane w systemie teleinformatycznym).

 

 

 1. 3.   W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 1. 4.   Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

 1. 5.   Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, które mogą mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i określonej formie.

 

 

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 

 

 1. 1.   Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

 1. 2.   W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 781 z późn. zm).

 

 1. 3.   Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

 

a)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

a)       których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;

b)       powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

c)       do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane; w rozumieniu przepisów ustaw:

 • z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.),
 • prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
  o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z późn. zm),
 • prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2016 poz. 843, z późn. zm.),
 • prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,

d)       będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

 1. Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

 1. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Barańska
Czas wytworzenia: 2016-08-10 14:22:04
Czas publikacji: 2016-08-10 14:22:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak