Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Miliczu 

 
 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA
 DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW
 URZĘDU MIEJSKIEGO W MILICZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Miliczu, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Burmistrz Gminy Milicz,
  ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, zwany dalej Administratorem.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administratora:
  ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, nr tel.: 71 38 04 363, e-mail: iod@milicz.pl.
 3.  Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu wykonywania przez Administratora zadań publicznych, określonych przepisami prawa.
 4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
  z regulacji prawnych. Kryteria okresu archiwizacji ustala się w oparciu o klasyfikację
  i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 6. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

  Szczegółowe informacje znajdują się w klauzulach informacyjnych dotyczących realizowanego celu przetwarzania danych osobowych.

 

Załączniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.pdf

Data: 2018-06-14 15:10:56 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

ustawa o ochronie danych osobowych 10.05.2018.pdf

Data: 2018-06-14 15:10:56 Rozmiar: 821.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 997
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Barańska
Czas wytworzenia: 2017-02-17 15:12:29
Czas publikacji: 2018-06-14 15:10:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak