Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-19 14:19:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawię ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

2017-03-31 14:13:58
UCHWAŁA NR XXXVII/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-31 14:12:50
UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023

2017-03-31 14:12:10
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 439 i nr 448 w granicach administracyjnych powiatu milickiego na lata 2017-2020

2017-03-31 14:11:46
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milicz w 2017 r.

2017-03-31 14:11:33
UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie skargi Pana (...) na Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:16:34
Uchwala Nr XXXII/206/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2016 r, w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu

2017-03-22 14:16:01
Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na brak obligatoryjnych czynności Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:15:23
UCHWAŁA NR XXIX/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, na terenie miasta i Gminy Milicz

2017-03-22 14:14:36
Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na brak obligatoryjnych czynności Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:13:43
Uchwala Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Miliczu do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Milicz

2017-03-10 14:57:46
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

2017-03-10 14:56:54
UCHWAŁA NR XXXVII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-10 14:55:54
UCHWAŁA NR XXXVII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 2 dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki - część I

2017-03-10 14:54:11
UCHWAŁA NR XXXVI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 2 dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie

2017-02-02 12:00:36
UCHWAŁA NR XXXVI/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu

2017-02-02 11:59:02
UCHWAŁA NR XXXVI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-02-02 11:57:36
UCHWAŁA NR XXXVI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-02-02 11:55:35
UCHWAŁA Nr XXXVI/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-02-02 11:54:37
UCHWAŁA NR XXXVI/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa; określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2017-02-02 11:53:18
UCHWAŁA NR XXXVI/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały podziału Gminy Milicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

2017-02-02 11:52:17
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2017-02-02 11:51:15
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Wszewilki

2017-02-02 11:50:13
UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

2017-02-02 11:49:01
UCHWAŁA NRXXXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-01-05 11:09:13
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY MILICZ Nr XXXV/228/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

2017-01-05 11:07:48
UCHWAŁA NR XXXV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok

2017-01-05 11:06:48
UCHWAŁA Nr XXXV/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „C" położonego w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz - część 1

2017-01-05 11:02:44
UCHWAŁA Nr XXXV/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023

2017-01-05 11:00:36
UCHWAŁA Nr XXXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Milicz

2017-01-05 10:58:24
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie skargi radcy prawnego Pana Macieja Żmudzińskiego działającego w imieniu grupy mieszkańców, na nienależyte wykonanie obowiązków przez Burmistrza Gminy Milicz

2016-12-28 12:27:24
UCHWAŁA NRXXXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2016-2028

2016-12-28 12:26:21
UCHWAŁA NR XXXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok

2016-12-28 12:24:11
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim"

2016-12-28 12:22:55
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

2016-12-28 12:21:44
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2 016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2016-12-28 12:20:50
UCHWAŁA NR XXXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

2016-12-28 12:19:44
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu

2016-11-30 11:32:16
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2016-11-30 11:30:31