Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Wszewilki

2017-05-08 14:09:57
UCHWAŁA Nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-05-08 14:07:52
UCHWAŁA Nr XXXIX/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

2017-05-08 14:06:38
UCHWAŁA Nr XXXIX/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Milicz na lata 2017 - 2021

2017-05-08 14:05:36
UCHWAŁA NR XXXIX/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2017-05-08 14:04:01
UCHWAŁA NR XXIX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-05-08 14:02:57
UCHWAŁA NR XXXIX/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Milicz

2017-05-08 14:01:12
UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023

2017-05-05 11:40:12
Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-19 14:19:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawię ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

2017-03-31 14:13:58