Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2 016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2016-12-28 12:20:50
UCHWAŁA NR XXXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

2016-12-28 12:19:44
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu

2016-11-30 11:32:16
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2016-11-30 11:30:31
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ponadgminnego partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska"

2016-11-30 11:29:06
UCHWAŁA NR XXXIII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Milicz"

2016-11-30 11:27:41
UCHWAŁA NR XXXIII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań e kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2016-11-30 11:26:44
UCHWAŁA NR XXXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2016-11-30 11:25:55
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

2016-11-30 11:24:32
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 2 dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2017 roku

2016-11-30 11:23:36