Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Milicz

2017-01-05 10:58:24
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie skargi radcy prawnego Pana Macieja Żmudzińskiego działającego w imieniu grupy mieszkańców, na nienależyte wykonanie obowiązków przez Burmistrza Gminy Milicz

2016-12-28 12:27:24
UCHWAŁA NRXXXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2016-2028

2016-12-28 12:26:21
UCHWAŁA NR XXXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok

2016-12-28 12:24:11
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim"

2016-12-28 12:22:55
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

2016-12-28 12:21:44
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2 016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2016-12-28 12:20:50
UCHWAŁA NR XXXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

2016-12-28 12:19:44
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu

2016-11-30 11:32:16
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2016-11-30 11:30:31