Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu

 
2015-01-07 14:27:34
UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Miliczu

 
2015-01-07 14:29:19
UCHWAŁA NR III/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2015

 
2015-01-07 14:30:47
UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 12 grudnia 2014 r. w spawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2015 roku

 
2015-01-07 14:31:51
UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
2015-01-07 14:32:58
UCHWAŁA NR IV/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
2015-01-07 14:33:48
UCHWAŁA NR IV/7/2014 RADY MIEJSKIEJ w MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Milicz w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
2015-01-07 14:34:50
UCHWAŁA NR IV/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
2015-01-07 14:35:46
UCHWAŁA NR IV/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miliczu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 
2015-01-07 14:36:41
UCHWAŁA NR IV/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia spośród radnych Rady Miejskiej w Miliczu kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 
2015-01-07 14:38:49