Rejestr

Rejestr Zarządzeń Burmistrza


Numer zarządzenia Data zarządzenia Temat zarządzenia Załącznik
1/2010 2010-12-07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 1.pdf
2/2010 2010-12-10 w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2.pdf
3/2010 2010-12-14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 3.pdf
4/2010 2010-12-14 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania wymienionego w rozdziale VI ust.2 pkt 2 lit. a,b,c,d, pkt 3,4,5,7 uchwały Nr LVI/311/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010r. 4.pdf
5/2010 2010-12-14 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Milicz dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.pdf
6/2010 2010-12-28 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011 6.pdf
7/2010 2010-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 7.pdf
8/2010 2010-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 8.pdf
9/2010 2010-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 9.pdf
10/2010 2010-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Milicz na 2010 rok 10.pdf


Liczba odwiedzin: 7412